ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2508-
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การยืมระหว่างห้องสมุด , ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310247 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในด้านการรับรู้เกี่ยวกับบริการ วัตถุประสงค์ ความถี่ ห้องสมุดที่ใช้บริการ และปัญหาในการใช้บริการ 2) วิเคราะห์ประเภท เนื้อหา ภาษา และอายุของสิ่งพิมพ์ที่มีการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 253 คน สังกัดมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 186 ชุด (ร้อยละ 73.51) และรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันจากห้องสมุดในข่ายงานฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547 ด้วยแบบบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ ได้รายชื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 171 ชื่อเรื่อง จากห้องสมุดในข่ายงานฯ 5 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกห้องสมุดในข่ายงานฯ ที่ตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่สุด คือ สมาชิกห้องสมุดในข่ายงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประเภทของสมาชิกที่ใช้บริการฯ จำนวนมากที่สุดเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สมาชิกส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับบริการจากสื่อบุคคลที่เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อประกอบการเรียนและใช้บริการ 1-2 เดือนต่อครั้งเป็นจำนวนมากที่สุด ห้องสมุดที่สมาชิกจำนวนมากที่สุดไปใช้บริการ คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัญหาในการใช้บริการที่สมาชิกห้องสมุดในข่ายงานฯ ประสบในระดับมาก คือ ระยะเวลาที่ให้ยืมสั้นเกินไป จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืมแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยเกินไป และยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ของหอสมุดกลางเท่านั้น ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่มีการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันมากที่สุด คือ หนังสือทั่วไป โดยสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่สุดมีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ เป็นภาษาไทย และมีอายุ 4-6 ปี (2543-2541)

บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2508- . (2547). การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2508- . 2547. "การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2508- . "การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2508- . การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.