ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์, 2516-
คำค้น : มหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักหอสมุด , วารสาร--ดัชนี , วารสาร--ดัชนี--ฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315702 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในด้านวัตถุประสงค์ ความถี่ วิธีการสืบค้น คู่มือการสืบค้น การบันทึกผลการสืบค้น สถานที่ใช้สืบค้นและปัญหาที่ประสบ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนจำนวน 540 ชุด และนำมาวิเคราะห์ได้ 390 ชุด ผลการวิจัยพบว่านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย เพื่อทำรายงานประกอบการเรียน ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลเดือนละครั้ง สืบค้นโดยใช้คำสำคัญ นิสิตเคยใช้คู่มือการสืบค้นที่สำนักหอสมุดจัดทำ ที่มีให้บริการไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้น สืบค้นเนื้อหาสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บันทึกผลการสืบค้นที่ได้รับโดยคัดลอกข้อมูลจากการแสดงผลบนหน้าจอ และสืบค้นที่สำนักหอสมุด นิสิตประสบปัญหาระดับปานกลางในการใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย ในด้านขาดคู่มือคำศัพท์ที่ใช้ค้นไว้ให้บริการ ผลการสืบค้นที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดมีจำนวนน้อย

บรรณานุกรม :
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์, 2516- . (2547). การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์, 2516- . 2547. "การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์, 2516- . "การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์, 2516- . การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.