ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545
นักวิจัย : สุพัตรา ธงชัย, 2520-
คำค้น : ข้อสอบแบบเลือกตอบ , ภาษาไทย--คำถาม (ไวยากรณ์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ อัญชลีนุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741759258 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาลักษณะภาษาของประโยคคำถามแบบเลือกตอบ การจำแนกประเภทประโยคคำถามตามวัตถุประสงค์การทดสอบ และกลวิธีการสร้างประโยคคำถามแบบเลือกตอบ ผลการศึกษาพบว่า ประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545 ทั้ง 500 ข้อ แบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การทดสอบตามทฤษฎีของบลูมและคณะ ได้เป็น 6 ประเภทคือ การทดสอบความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ข้อทดสอบทั้ง 6 ประเภทมีลักษณะภาษาทั้งที่เหมือนและต่างกัน ลักษณะภาษาที่เหมือนกัน ได้แก่ การใช้คำแสดงคำถาม และโครงสร้างประโยค คำแสดงคำถามที่ใช้ในประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 4 คำ คือ คำปฤจฉาวิเศษณ์ "ใด" "อย่างไร" "กี่" และคำปฤจฉาสรรพนาม "อะไร" คำปฤจฉาวิเศษณ์ "ใด" ปรากฏใช้มากที่สุด โดยปรากฏร่วมกับคำนามต่างๆ เช่น "ข้อใด" "คำใด" "ประโยคใด" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประโยคคำถามที่ใช้คำว่าใด เป็นประโยคคำถามแบบเลือกตอบโดยตรง ส่วนประโยคคำถามที่ใช้คำแสดงคำถาม "อย่างไร" "อะไร" "กี่" เป็นประโยคคำถามอัตนัยแล้วเติมส่วนตัวเลือกเข้าไป คำว่า "ใด" จึงเป็นคำแสดงคำถามที่ใช้บ่งชี้ว่าเป็นประโยคคำถามแบบเลือกตอบ ในด้านโครงสร้างประโยค พบว่าประกอบด้วยโครงสร้างประโยคแบบประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน และประโยคความรวม และพบประโยคความเดียวมากที่สุด ประโยคความซ้อนและประโยคความรวมพบน้อยกว่าตามลำดับ ส่วนลักษณะภาษาที่ต่างกันคือ การใช้คำกริยาแสดงการคิด (cognitive verb) และการใช้บริบทที่บ่งชี้วัตถุประสงค์การถามแต่ละประเภท ตามทฤษฎีของบลูมและคณะ ด้านกลวิธีการตั้งประโยคคำถามแบบเลือกตอบพบว่า มี 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการตั้งประโยคคำถามโดยตรง และกลวิธีการตั้งประโยคคำถามจากข้อความที่กำหนดให้

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ธงชัย, 2520- . (2547). การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ธงชัย, 2520- . 2547. "การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ธงชัย, 2520- . "การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุพัตรา ธงชัย, 2520- . การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.