ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก
นักวิจัย : ศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523-
คำค้น : บัค, เพิร์ล เอส., ค.ศ. 1892-1973 , สตรีในวรรณกรรม , สตรี--จีน , จีน--ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768451 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิเคราะห์การนำเสนอภาพของ "จีน" จากมุมมองของผู้ประพันธ์ชาวตะวันตกในนวนิยายทั้ง 9 เรื่องได้แก่ A House Divides, East Wind: West Wind, Dragon Seed, Pavilion of Women, Sons, The Good Earth, The First Wife, The Mother, The Promise รวมทั้งวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ประพันธ์ที่มีต่อ "จีน" ผลการวิจัยพบว่านวนิยายทั้ง 9 เรื่องมีการนำเสนอภาพของ "จีน" ทั้งสิ้น 3 ประเด็น ได้แก่ การสะท้อนภาพของสังคมจีนในช่วงก่อน และระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ภาพของสตรีจีนในสังคมจีนและมุมมองของผู้ประพันธ์ชาวตะวันตกที่มีต่อความเป็นจีน ประการแรกผู้ประพันธ์ได้ให้ภาพสังคมจีนโดยรวมดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยสังคมปิตาธิปไตย สังคมชนชั้นล่าง สังคมที่ได้รับความเปลี่ยนแปลงหลังรับวัฒนธรรมตะวันตก และสังคมภายใต้สงครามและการฝักใฝ่อำนาจ ประการที่สองนวนิยายยังสะท้อนให้เห็นภาพของสตรีจีน ในฐานะเป็นปัจเจกชนในสังคมในแง่มุมที่ต่างกันออกไป ได้แก่ ภาพของมารดา ภรรยาหลวงและภรรยาน้อย และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ ประการสุดท้ายนวนิยายยังได้สะท้อนให้เห็นมุมมอง ของผู้ประพันธ์ชาวตะวันตกที่มีต่อความเป็นจีน ประเด็นดังกล่าวเป็นการทำให้เห็นถึงการให้ค่าที่ต่างกัน ระหว่างความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตก กล่าวคือ การนำเสนอภาพของประเทศจีนมีเกิดขึ้น ภายใต้การให้มุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ ในขณะที่การนำเสนอภาพของตะวันตก ถูกนำเสนอด้วยมุมมองด้านบวกเพียงด้านเดียวเท่านั้น การศึกษานวนิยายทั้ง 9 เรื่องซึ่งล้วนมีการนำเสนอภาพของความเป็นจีน ในแง่มุมที่แตกต่างออกไป จึงทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความเป็นจีนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการที่ผู้ประพันธ์เป็นชาวตะวันตก ที่มีความใกล้ชิดและผูกพันอยู่กับความเป็นจีนมาตลอดชีวิตของเธอ ทำให้การนำเสนอภาพของจีนในนวนิยายจึงมีลักษณะเป็นการผสมผสาน ระหว่างมุมมองเกี่ยวกับจีนทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุนี้การนำเสนอภาพของ "จีน" ของ เพิร์ล เอส. บัก จึงแตกต่างจากการนำเสนอภาพของประเทศจีนโดยนักประพันธ์ชาวตะวันตกทั่วไป หรือนักประพันธ์ชาวจีนที่มักมีจุดยืนในการนำเสนอด้วยจุดยืนเพียงด้านเดียว

บรรณานุกรม :
ศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523- . (2547). "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523- . 2547. ""จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523- . ""จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523- . "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.