ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519-
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--คำศัพท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิโรจน์ อรุณมานะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735995 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำประมวลศัพท์ตามหลักศัพทวิทยา เพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมในการจัดทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อจัดทำประมวลศัพท์ที่จะเป็นประโยชน์ในฐานะเอกสารอ้างอิงสำหรับนักแปลและผู้ที่สนใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทำประมวลศัพท์นี้แบ่งได้เป็นห้าขั้นตอนหลักๆ คือ (1) การเตรียมข้อมูลและการสร้างคลังข้อมูลภาษา (2) การดึงศัพท์ (3) การสร้างมโนทัศน์สัมพันธ์ (4) การทำบันทึกข้อมูลศัพท์ เบื้องต้น และ (5) การทำบันทึกข้อมูลศัพท์ โดยในส่วนของการดึงศัพท์ได้เพิ่มเติมการทดลองดึงศัพท์ด้วยวิธีต่างกันสามวิธี ได้แก่ การใช้คำสำคัญร่วมกับการเกิดร่วมกันของศัพท์ การใช้ความถี่ของคำ และการใช้ความถี่ของคำร่วมกับการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาว่าวิธีดึงศัพท์แบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพบว่าการดึงศัพท์โดยคัดจากคำสำคัญและการเกิดร่วมกันของศัพท์ทำให้ได้ศัพท์ที่ถูกต้องแฃะครบถ้วนมากกว่าวิธีอื่นๆ ประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ประกอบด้วยศัพท์ทั้งหมด 157 คำ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์มโนทัศน์สัมพันธ์และข้อมูลในบันทึกข้อมูลศัพท์เบื้องต้น และนำเสนอตามเครือข่ายมโนทัศน์ของชุดศัพท์ แต่ละบันทึกมีข้อมูลศัพท์ภาษาอังกฤษ คำเทียบเคียงภาษาไทย รูปไวยากรณ์ หมวดเรื่อง นิยาม ตัวอย่างการใช้ หมายเหตุ รูปศัพท์อื่นๆ และอ้างอิงโยง

บรรณานุกรม :
ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519- . (2546). กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519- . 2546. "กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519- . "กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519- . กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.