ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement
นักวิจัย : ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล
คำค้น : FTA Networks , Legal and Institutional framework for economic development , Sustainable development , WTO , กรอบทางสถาบันและกฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ , การพัฒนาอย่างยั่งยืน , องค์การการค้าโลก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5010002 , http://research.trf.or.th/node/819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง “WTO at the Crossroads: Challenges Ahead” มีวัตถุประสงค์ในการระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ WTO การบริหารจัดการ และนโยบาย และสะท้อนปัญหาเพื่อการแก้ไขใน WTO และ ภาครัฐภายในประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสให้มีการประชุม ปรึกษาหารือ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ และ NGO ต่อ กฎหมาย กฎระเบียบของ WTO และนโยบายเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ และระดับภูมิภาค ของภาคส่วนธุรกิจด้านต่างๆรวมทั้งปัญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากกฎระเบียบ และนโยบายเหล่านั้น เพื่อนำมาสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนา ประสานความร่วมมือทางด้านนโยบาย และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะห์ปรากฏการณ์การสร้างเครือข่าย FTA (FTA Networks) ในเอเชีย อีกทั้งเป็นการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารของ The Asian WTO Research Network เพื่อการดำเนินงานขององค์กร การออกมติ และกำหนดเจ้าภาพการประชุมในปีต่อไป เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และโครงงานของ The Asian WTO Research Network การสัมมนาครั้งนี้ดำเนินการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมาเป็นวิทยากร และ เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆมาร่วมประชุม ปรึกษา หารือ แสดงความคิดเห็น ต่อประเด็นปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจในกรอบขององค์การ การค้าโลกยุคเปลี่ยนผ่าน สถานการณ์ การเกิดเครือข่าย FTA ในเอเชีย เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนาจากประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษา และ นำไปพัฒนาต่อไป จากผลของการประชุม สัมมนา สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาจะต้องสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาค และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย บนกรอบของกฎหมายที่เท่าเทียมกัน โปร่งใส และ เป็นธรรม (Rule – based system) สอดคล้องกับกรอบขององค์การ การค้าโลก การสัมมนาครั้งนี้นำไปสู่การจัดตั้ง เวทีถาวร Permanent Forum สำหรับการประสานงานสามฝ่าย คือ รัฐบาล นักวิชาการ NGO และนักธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตร ในระดับภูมิภาค โดยการประชุมประจำปีของโครงการเครือข่ายงานวิจัยองค์การ การค้าโลกแห่งเอเชียปีละสองครั้งต่อเนื่องไป The purposes of the conference are to mobilize knowledge from the experts and scholars in the country and abroad in the field of international economic law, WTO regulations, economic, management, and policy. It also provides the opportunity for the participants to exchange advice, knowledge, and experiences among them and between the government and private sectors about laws, WTO regulations, and polices of the countries in the region, the problems arising from the implementation of the WTO’s regulations and policies to pave a way to attain a proper development. The meeting analyses and focuses on the phenomenal of the rising FTA networks in Asia. The conference stimulates and enhances economic and policy cooperation in the region. Also this conference is to proceed the works of the organization, to make resolutions, and to determine the host of the next conference of the Asian WTO Research Network. The conference was organized for the above mentioned purposes by inviting experts from both Thailand and abroad to contribute their knowledge and expertises to the meeting and to share the views with the participants. The materials from the conference are published for the members and interested persons including for related sectors and organizations The results of the conference show that to strengthen regional economic cooperation is essential, especially regional economic integration based on the rule – based system complying with WTO regime that is a fare and equitable economic system will result in a leveled playing field for Asian economies. The conference leads to the initiation of a permanent Forum for Public, Private, Academia, NGOs, and other interested parties sharing ideas, view and opinion about WTO, FTA networks in Asia, and how to achieve the sustainable development in current globalization process.

บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล . (2551). โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล . 2551. "โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล . "โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล . โครงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง WTO at the Crossroads: Challenge for a new achievement. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.