ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ
นักวิจัย : วันชัย รุจนวงศ์
คำค้น : ความมั่นคง , สังคม , องค์กร , อาชญากรรมข้ามชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4810006 , http://research.trf.or.th/node/813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"ปัญหาองค์กรอาชญากรรม" ถือเป็นปัญหาหลักที่ทำอันตรายต่อประเทศไทยอย่างร้ายแรงปัญหาหนึ่ง กิจกรรมต่างๆขององค์กรอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน ต่อการปกครองของรัฐและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อความมั่นคงของชาติ องค์กรอาชญากรรมทำความเสียหายด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี แต่ผลกระทบทางด้านสังคมนั้นรุนแรงยิ่งกว่าทางด้านเศรษฐกิจ โดยองค์กรอาชญากรรมได้ทำลายทรัพยากรมนุษย์และสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ทำการซื้อสื่อเพื่อใช้สร้างอิทธิพลต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนทำการทุจริตโดยให้ความร่วมมือหรือปกป้ององค์กรอาชญากรรมเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจและผลประโยชน์ ที่สำคัญกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากกฎหมายไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญกรรมสมัยใหม่และการแก้ไขกฎหมายที่ทำได้ยากและล่าช้าไม่ทันการทำให้ประชาชนต้องตกอยู่ในความเดือดร้อน หวาดผวา และยอมรับอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรม เมื่อกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมทำให้สภาพทางเศรษฐกิจอ่อนแอและสังคมถูกทำลายไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำลายทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากทำให้กระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในระยะยาวทำให้เกิดความเสียหายทางความมั่นคงจะทำให้ประเทศเสียหายเกินกว่าที่จะแก้ไข และเป็นตัวฉุดดึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยล้าหลังไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เนื่องจากการแข่งขันในเวทีโลกปัจจุบันคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ความเข้มแข็งทางด้านสังคมและทางเศรษฐกิจของทั้งสังคมในชาตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาชาติและเป็นตัวกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ แม้ว่ารัฐบาลในสมัยของนายกทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินมาตรการที่เอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมโดยการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายใหญ่และมีมาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งการปราบปรามยาเสพติดได้ผลในระดับที่น่าพอใจแต่มาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลกลับไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะกฎหมายที่ไม่เหมาะสมประกอบกับอิทธิพลทั้งทางด้านอำนาจ การเงิน การเมือง และเจ้าหน้าที่ไม่เห็นความสำคัญของปัญหาจึงทำให้การปราบปรามทำไม่ได้ผลเท่าที่ควรอย่างเช่นการปราบปรามยาเสพติด The problem of organized crime is one of the main problems that seriously causes Damages to Thai society.Their activities create very strong negative impacts on well-being of the Thai people. Organized crime also challenges the authority of the government and jeopardize national security. The activities of organized crimes unceasingly destroy human resources. Organized crime activities create economic damages of more than 200,000 million Baht per year.But Social damages are more severe than economic one because organized crime activities destroy human resources and create unrest in society. As a result, people do not have faith in the criminal justice administration. Many of them also buy or pay media to further increase their influence. Many government officials are corrupted and help protect organized crime in exchange for material benefits and for being politically and financially supported into positions that come with power and illegal benefits. Thai law is not effective against organized crime because the laws were not systematically drafted to prevent and suppress modern organized criminal groups. Moreover, amending a law in Thailand is extremely difficult and a very time consuming process. Therefore, Thai people have to endure and accept power and influence of organized crimes. When economy, society and human resources are unceasingly weakened and destroyed, national security is unavoidably jeopardized. In the long run national security is gradually eroded. If the activities of organized criminal groups are not controlled, it will harm Thailand beyond repair. Furthermore, the damages will hinder other parts of development to the extent that Thailand will not be able to compete with other countries because the deciding factors for competitive advantages of countries in the world arena today are the quality of human resources, together with social and economic strength of the whole society. These factors are the main indicators of the success or failure of each nation. Even though the government of Mr.Thaksin Shinawat has seriously applied many tough measures against organized crime through the suppression of major drug dealers and ‘persons of influential’, the results are different. The fight against drug dealers yields a very satisfactory result while the measure against the persons of influential is not very effective. There are many reasons for this lack of success. Firstly, the persons is influential have strong financial and political power and connection. Secondly, the activities of organized crime are very complicated and secretive. Thirdly, many government officials and public at large are not aware of the danger of organized crime and the importance of eradicating them. Lastly, some officials cannot change the habit of taking bribes from organized crime.

บรรณานุกรม :
วันชัย รุจนวงศ์ . (2549). ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย รุจนวงศ์ . 2549. "ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย รุจนวงศ์ . "ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
วันชัย รุจนวงศ์ . ปรับปรุงต้นฉบับการวิจัย เรื่อง องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ ฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.