ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : กิตติ ประเสริฐสุข
คำค้น : การเจรจาการค้า , การเปิดตลาด , ญี่ปุ่น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4710017 , http://research.trf.or.th/node/806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อวิเคราะห์การเจรจาการค้าของญี่ปุ่นด้วยมุมมองจากทฤษฎีเกม 2 ระดับ ที่ระบุถึงความสำคัญของแรงกดดันจากภายนอกประเทศกับแรงกดดันจากภายในประเทศในการบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศ สามารถสรุปในขั้นต้นได้ดังนี้ สหรัฐฯ ใช้วิธีประสานกับแรงกดดันภายในประเทศญี่ปุ่นเอง เพื่อช่วยกันผลักดันให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดมากขึ้น (เช่น กรณีร้านค้าปลีก บริการโทรศัพท์มือถือ) โดยสหรัฐฯ ใช้ทั้งการข่มขู่และโน้มน้าวให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นเห็นประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่จีนใช้การกดดันผ่านทางภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเช่นกัน แต่เป็นในลักษณะข่มขู่เป็นส่วนใหญ่ ในกรณีการเจรจา FTA กับชาติอาเซียน (ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย) ปรากฏว่า ฝ่ายญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่เล่นเกม 2 ระดับ โดยกดดันภายในประเทศคู่เจรจาทั้งในระดับภาคการเมืองและภาคราชการ ภาคเอกชนญี่ปุ่นพร้อมที่จะขอเข้าพบผู้นำการเมืองของประเทศคู่เจรจา เพื่อกดดันและโน้มน้าวให้ยินยอมตามความต้องการของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน ชาติอาเซียนไม่มีอิทธิพลและศักยภาพที่จะกดดันญี่ปุ่นเช่นนั้นได้ สำหรับการศึกษาในขั้นต่อไปควรเป็นการเปรียบเทียบเชิงลึกของการเจรจา FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับเม็กซิโก กับไทย กับฟิลิปปินส์ และกับมาเลเซีย เนื่องจากมีประเด็นปัญหาร่วมกันอยู่ คือ สินค้าเกษตร แรงงาน และยานยนต์ อย่างไรก็ตาม จากการที่การเจรจากับชาติอาเซียนใกล้บรรลุข้อตกลงและมีแนวโน้มว่าญี่ปุ่นจะมีปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกในลักษณะภูมิภาคมากขึ้น จึงควรเปลี่ยนแกนการวิจัยไปเป็น “นโยบายและบทบาทของญี่ปุ่นในประชาคมเอเชียตะวันออก” ซึ่งการเจรจา FTA ทวิภาคีก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย To analyze Japan’s trade negotiations and market openings, this study adopts the Two-Level Game theory which posits the importance of external pressure and internal pressure for concluding an international negotiation. Preliminary conclusions of this study are as follows. The United States was able to pry open some Japanese markets through pushing together with domestic actors in Japan (e.g. in the case of retail stores and mobile phones). Washington used both threat and persuasion to make Japanese domestic actors recognize mutual interest and according move with the U.S. Meanwhile, in its trade negotiations with Japan, China tends to use threat through Japan’s private sector, rather than persuasion. In the case of the FTA negotiations with ASEAN countries (Thailand, the Philippines, Malaysia), it was Japan which played the Two-Level Game, through pressuring both politician leaders and bureaucrats in the counterpart countries to concede to Japan’s demands. The ASEAN nations, meanwhile, lack power and capability to pressure Japan in that way. The study in the next stage should compare Japan’s FTA negotiations with Mexico, with Thailand, with the Philippines, and with Malaysia, since all share problematic issues, namely agricultural products, labor, and automobiles. However, as the FTA negotiations with the three ASEAN nations are drawing to an end and Japan is taking more regional approach in East Asia, the research topic should be reoriented to “Japan’s Policy and Role in the East Asian Community.” This topic is a broad umbrella that covers the bilateral FTA negotiations in East Asia as well.

บรรณานุกรม :
กิตติ ประเสริฐสุข . (2549). ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติ ประเสริฐสุข . 2549. "ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติ ประเสริฐสุข . "ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
กิตติ ประเสริฐสุข . ศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเจรจาการค้ากับการเปิดตลาดของญี่ปุ่น : นัยยะสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.