ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักวิจัย : ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คำค้น : ญี่ปุ่น , ทรัพยากรมนุษย์ , ลุ่มแม่น้ำโขง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4710014 , http://research.trf.or.th/node/805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเบื้องต้นถึงบทบาทของญี่ปุ่นในด้านการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2) ศึกษากระบวนการและผลของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย และ 3) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้เน้นบทบาทของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัมพูชาในทางการศึกษา เน้นด้านการฝึกอบรมครูประจำการ โครงการทุนการศึกษา และทุนให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ 7 เดือน คือตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2548 โดยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคลากรทั้งที่เป็นผู้ให้ทุนช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ ผู้ให้การอบรม ผู้รับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เน้นการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะของการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นแบบผู้ให้ (Donor) และผู้รับ (Recipient) โดยผู้ให้เป็นผู้กำหนดรูปแบบและสถานภาพของการให้ความช่วยเหลือ ในด้านของบทบาทใหม่ของญี่ปุ่นที่พบจากโครงการต่างๆ ที่เลือกศึกษาพบว่า มีการให้ความสำคัญกับโครงการทางด้านการศึกษาในระยะยาว โครงการบูรณาการทางด้านการศึกษากับด้านอื่น เช่น โครงการด้านการศึกษากับสุขวิทยา และโครงการด้านการศึกษากับวัฒนธรรม มีการสำรวจความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือ มีการกำหนดโครงการตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น และมีการกำหนดโครงการและการให้ผู้รับความช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในโครงการต่างๆ ด้วย แม้ว่าการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือจะนับเป็นการยกระดับความเท่าเทียมกันของผู้ให้และผู้รับในเชิงทฤษฏีของการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ แต่การศึกษาครั้งนี้พบว่าการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือในขณะที่วัฒนธรรมในการทำงานยังไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการในโครงการต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือถ้าประเทศไทยสามารถทำหน้าที่เป็น Cultural Mediator ในโครงการต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ จะทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้กำหนด Agenda ในเขตอนุภูมิภาคได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการประเมินเพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจึงเป็นสิ่งจำเป็น The objectives of this study “Japan’s New Roles in Human Resource Development in the Greater Mekhong Sub-Region” were as follows: 1) to preliminarily investigate the roles of Japan in assistance and cooperation in human resource development in the Greater Mekhong Sub-Region and 2) to clarify the effects and processes of cultural exchange among the participatory countries. This study emphasized on educational projects such as in-service training program, scholarship programs, and other assistant programs. It was conducted during September 2004-April 2005 using documentary study and in-depth interviews of related persons. The results revealed that before the 21st century the Japan’s roles in human resource development in Lao PDR and Cambodia still focused on economic development in the form of Donor-Recipient type in which the Donor determined the type and state of assistance. The Japan’s new roles found in the projects in this study have been emphasized on educational long-term projects, integrative educational projects (e.g., education and hygiene, education and culture), making needs assessment, allowing the participatory countries to take part in decision making in various projects, and generating projects according to authentic problems in the local area. Theoretically, raising the needs of the recipient countries means generating equity between the Donor and the Recipient in the former sense of technical assistance. However, the result from this study suggested that placing more important to the needs of the Recipients while there has been a gap between the cultures of working of the participants generated cultural conflicts in working together which in turn has much influence on running the projects. Suggestions from this study are: 1) If Thailand can function as a cultural mediator in the projects for human resource development in the Greater Mekhong Sub-Region, Thailand can obviously set agenda in this Sub-Region, and 2) before doing that an impact evaluation on various projects related to Japan’s new roles in HRD in the Greater Mekhong Sub-Region is needed.

บรรณานุกรม :
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ . (2549). บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ . 2549. "บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ . "บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ . บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.