ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ
นักวิจัย : มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล, 2516-
คำค้น : ห้องสมุดเฉพาะ--บริการสารสนเทศ , บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741733429 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาการจัดบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะด้าน วัตถุประสงค์ในการจัด ประเภทของบริการ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และอัตรา ค่าบริการ รวมถึงปัญหาในการจัดบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่จัดบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร บริการที่ห้องสมุดเฉพาะจำนวนมากที่สุดจัด คือ บริการทำสำเนา โดยให้บริการทำสำเนาหนังสือและเอกสาร ในอัตราหน้าละ 0.50-10 บาท ห้องสมุดจำนวนรองลงมาจัดบริการสืบค้นฐานข้อมูล โดยคิดค่าบริการพิมพ์ผลการสืบค้นลงบนกระดาษ ในอัตราหน้าละ 1-10 บาท ผู้ทำหน้าที่ให้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ คือ บุคลากรทุกคนในห้องสมุดและให้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการให้บริการอื่นๆ ผู้ใช้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่กำหนดอัตรา ค่าบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ตามประเภทของบริการและผู้ใช้บริการ การจัดบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ ประสบปัญหาด้านบริหาร ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและบริการ ในระดับน้อย ประเด็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา ได้แก่ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในการให้บริการ ความไม่เพียงพอของพื้นที่ของห้องสมุดในการให้บริการ และความไม่พร้อมของทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ

บรรณานุกรม :
มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล, 2516- . (2545). การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล, 2516- . 2545. "การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล, 2516- . "การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล, 2516- . การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.