ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514-
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , เว็บไซต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิฤดี ปึงตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713304 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2668
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในด้านข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดและการเข้าใช้ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 2) สถานภาพของผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ความถี่และระยะเวลาที่กำหนดในการปรับปรุงข้อมูล และปัญหาในการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด วิธีการวิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 95 แห่ง และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 95 แห่งๆ ละ 1 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 67 คน (ร้อยละ 70.53) ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่/ที่ตั้ง วัน-เวลาทำการ รายชื่อบุคลากร ข่าวและกิจกรรมของห้องสมุด และรายชื่อหนังสือใหม่เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้สืบค้นฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ได้ (ร้อยละ 78.95) และมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 90.53) ส่วนผลการวิจัยของผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพบว่าผู้รับผิดชอบเว็บไซต์จำนวนมากที่สุดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ อายุ 26-30 ปี เรียนรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง และมีผู้ร่วมรับผิดชอบเว็บไซต์ จำนวน 1-3 คน ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ห้องสมุดปรับปรุงเว็บไซต์เมื่อมีข้อมูลใหม่ และสามารถปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ห้องสมุดส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องไม่มีเวลาเนื่องจากมีงานประจำอย่างอื่นด้วย และเนื้อหาในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปรับปรุงข้อมูลล่าช้า และขาดทักษะการใช้โปรแกรมที่ใช้ทำเว็บไซต์

บรรณานุกรม :
จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514- . (2545). การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514- . 2545. "การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514- . "การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514- . การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.