ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา
นักวิจัย : ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน, 2520-
คำค้น : ภาษาไทย--ภาษาถิ่น (สงขลา) , ภาษาไทยถิ่นใต้ , ภาษาไทย--อรรถศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี กุลละวณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741708556 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการเน้นความหมายในภาษาถิ่นไทยถิ่นใต้ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่ามีกลวิธีการเน้นความหมายอยู่ 2 กลวิธี คือ กลวิธีการซ้ำและกลวิธีการขยาย โดยมีการใช้กลวิธีการขยายมากกว่ากลวิธีการซ้ำ จากข้อมูลหน่วยเน้นความหมาย 209 หน่วย มีเพียง 9 คำเท่านั้นที่เป็นกลวิธีการซ้ำ ที่เหลือเป็นกลวิธีการขยาย สำหรับกลวิธีการขยายนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ตามเกณฑ์ทางไวยากรณ์และการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ตามเกณฑ์ทางไวยากรณ์ เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์แนวนอนและแนวตั้งของหน่วยหลักและหน่วยขยาย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แนวนอนพบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ 10 รูปแบบ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แนวตั้งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์แนวตั้งตามตำแหน่งของส่วนขยายมี 4 ตำแหน่ง คือ หน้าส่วนหลัก 1 ตำแหน่ง และหลังส่วนหลัก 3 ตำแหน่งหน่วยเน้นความหมายที่ไปปรากฏในตำแหน่งต่างๆ จัดเป็นหมวดได้ 3 หมวด หมวดที่ 1 ได้แก่ คำว่า "ชาติ" ปรากฏในตำแหน่งที่ 1, 2 และ 4 หมวดที่ 2 ได้แก่ หน่วยเน้นความหมายที่เป็นคำปรากฏเฉพาะตำแหน่งที่ 2 และหมวดที่ 3 ได้แก่ หน่วยเน้นความหมายที่เป็นวลีหรือประโยคปรากฏในตำแหน่งที่ 2 และ 3 การวิเคราะห์ตามเกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ ผู้วิจัยได้จำแนกประเภทการเน้นความหมายตามเกณฑ์ของอัลเลอร์ตันได้ 3 ประเภทคือ การเน้นความหมายแสดงระดับ ลักษณะ และอาการ และจำแนกประเภทหน่วยเน้นความหมายตามเกณฑ์ความหมายของคำกริยาที่แบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม โดยหน่วยเน้นความหมายมีการปรากฏ 3 รูปแบบคือ หน่วยเน้นความหมายที่ปรากฏได้กับกริยาทุกกลุ่ม หน่วยเน้นความหมายที่ปรากฏกับกริยาได้เพียง 1 กลุ่ม และหน่วยเน้นความหมายที่ปรากฏกับกริยาได้มากกว่า 1 กลุ่ม

บรรณานุกรม :
ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน, 2520- . (2545). กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน, 2520- . 2545. "กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน, 2520- . "กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน, 2520- . กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.