ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย
นักวิจัย : วิชัย ทันตศุภารักษ์ , มงคล เตชะกำพุ , สามารถ ดรอิน
คำค้น : สุกร--การย้ายฝากตัวอ่อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ , บริษัทเมทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแกนล จำกัด
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาอัตราการตกไข่ และความสัมพันธ์ของอัตราการตกไข่กับจำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมดในสุกรสาวพันธุ์แท้ ในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ทำการศึกษาที่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ 2 แห่ง (A และ B) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน 2544 ถึง ธันวาคม 2544 พันธุกรรมสุกรมีต้นกำเนิดจากยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ สุกรสาวได้รับการผสมเทียมเมื่อตรวจพบการเป็นสัดครั้งที่ 2 หรือมากกว่า และต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 130 กก. ส่วนมากได้รับการผสมเมื่อเป็นสัดครั้งที่ 3 สุกรสาวทั้งหมด 127 ตัว เป็นพันธุ์แลนด์เรซ 24 ตัว กับพันธุ์ยอร์คเชีย 24 ตัว จากฟาร์ม A และพันธุ์แลนด์เรซ 42 ตัว กับพันธุ์ดยอร์คเซีย 25 ตัว จากฟาร์ม B ได้รับการตรวจด้วยวิธีลาพาโรสโคปภายใต้การวางยาสลบทั้งตัว ในวันที่ 8-15 หลังจากผสมเทียม ทำการเตรวจนับก้อนเหลืองบนรังไข่ และบันทึกพยาธิสภาพที่พบ จำนวนก้อนเหลืองใช้แทนอัตราการตกไข่ (จำนวนไข่ที่ตก) ทำการติดตามบันทึกผลของการผสมพันธุ์จนถึงคลอดรวมทั้งจำนวนลูกที่คลอด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน สุกรสาวพันธุ์แลนด์เรซมีอายุเมื่อผสมครั้งแรกน้อยกว่าสุกรสาวพันธุ์ยอร์คเชียอย่างมีนัยสำคัญ (244 vs. 249 วัน, P<0.05) สุกรสาวพันธุ์ยอร์คเชียมีอัตราการตกไข่สูงกว่าสุกรสาวพันธุ์แลนด์เรซอย่างมีนับสำคัญ (15.3 VS. 13.8 ใบ, P<0.001) จำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมดไม่แตกต่างกัน แต่สุกรสาวพันธุ์ยอร์คเชียมีการสูญเสียไข่/ตัวอ่อนก่อนคลอดสูงกว่าพันธุ์แลนด์เรซ การศูญเสียไข่/ตัวอ่อน ก่อนคลอดตั้งแต่ตกไข่จนถึงคลอดเท่ากับ 31.0% และ 37.5% ในพันธุ์แลนด์เรซและพันธ์ยอร์คเชียตามลำดับ ทั้งอัตราการตกไข่ต่ำและการสูญเสียสูงเป็นสาเหตุของการมีขนาดครอกเล็กในสุกรสาวที่เลี้ยงในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น

บรรณานุกรม :
วิชัย ทันตศุภารักษ์ , มงคล เตชะกำพุ , สามารถ ดรอิน . (2545). การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย ทันตศุภารักษ์ , มงคล เตชะกำพุ , สามารถ ดรอิน . 2545. "การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย ทันตศุภารักษ์ , มงคล เตชะกำพุ , สามารถ ดรอิน . "การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วิชัย ทันตศุภารักษ์ , มงคล เตชะกำพุ , สามารถ ดรอิน . การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.