ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , วิสุทธิ์ หิมารัตน์ , ไพบูลย์ ใจเด็ด , สมชาย จันทร์ผ่องแสง , สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
คำค้น : สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น , โคนม--การเลี้ยง , โคนม--ฐานข้อมูล , โคนม--บริการสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชาพันธ์ อุดมประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. ภาควิชาสัตวบาล
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , วิสุทธิ์ หิมารัตน์ , ไพบูลย์ ใจเด็ด , สมชาย จันทร์ผ่องแสง , สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง . (2543). การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , วิสุทธิ์ หิมารัตน์ , ไพบูลย์ ใจเด็ด , สมชาย จันทร์ผ่องแสง , สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง . 2543. "การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , วิสุทธิ์ หิมารัตน์ , ไพบูลย์ ใจเด็ด , สมชาย จันทร์ผ่องแสง , สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง . "การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , วิสุทธิ์ หิมารัตน์ , ไพบูลย์ ใจเด็ด , สมชาย จันทร์ผ่องแสง , สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง . การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.