ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb
นักวิจัย : สุพล เลื่องยศลือชากุล , สุวรรณี นิธิอุทัย
คำค้น : สุกร--โรค , เอ็พเอริทโธรซูนโอซิส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาพยาธิวิทยา
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745869509 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจอุบัติการของโรค eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิค -- การทดลอง รักษาโรค eperythrozoonosis ด้วยยา imidocarb ในลูกสุกรเล็ก -- ผลของยา imidocarb ต่อสุกรตัดม้ามอายุต่างๆ ที่ติดเชื้อ eperythrozoon -- ข้อสังเกตจากการสำรวจเชื้อ eperythrozoon ในฟาร์มสุกร

สุกรรุ่นตัดม้ามอายุ 4 เดือน ขนาดน้ำหนัก 35-40 กก. จำนวน 3 ตัว เมื่อเลี้ยงไว้ในพื้นที่ที่มีการพบเชื้อริกเก็ตเซีย eperythrozoon อย่างชุกชุมจะมีโอกาสติดโรคได้ตามธรรมชาติ แต่สุกรสามารถขจัดเชื้อได้เองและเติบโตตามปกติโดยไม่แสดงอาการป่วย ในขณะที่เมื่อทดลองกับสุกรเล็กตัดม้าม อายุ 2 เดือน ขนาดน้ำหนัก 15 กก. 1 ตัว ให้ได้รับการฉีดเชื้อจะสามารถพบเชื้อในกระแสโลหิตในสัปดาห์ที่ 2 หลังฉีด โดยทั่วไปแล้วสัตว์จะแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ตรวจพบเชื้อในกระแสโลหิตไปจนถึงสัปดาห์ที่ 12 จึงสามารถขจัดเชื้อได้จนหมดสิ้น สัตว์เติบโตค่อนข้างปกติ สำหรับสุกรอนุบาลตัดม้ามเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ น้ำหนักเฉลี่ย 8.8 กก. จำนวน 15 ตัว ที่ได้รับการฉีดเชื้อในปปริมาณมากจะแสดงอาการของโรคอย่างรุนแรงและชัดเจนใกล้เคียงกับอาการของโรคอหิวาต์สุกรคือ มีสภาพโลหิตจางและดีซ่าน ไข้สูง นอนสุมกัน เดินโซเซ ต่อมน้ำเหลืองบวม เมื่อเปิดผ่าซากพบลักษณะ icteroanemia ในอวัยวะภายในทุกส่วน ค่าโลหิตวิทยาเป็นลักษณะของโลหิตจ่างบอย่างรุนแรง ค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงขึ้นและพบเชื้ออย่างมากเมื่อย้อมด้วยสีย้อม Giemsa การฉีดรักษาด้วยยา imidocarb dipropionate ในขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว เมื่อสัตว์แสดงอาการถึงที่สุดพบว่า ไม่สามารถยับยั้งความเสียหายๆด้ โดยสุกรจะตายต่อไปอีกหลายวัน จนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่6 หลังจากฉีดให้การรักษายังคงตรวจพบเชื้อได้ ลูกสุกรดูดนมและสุกรเล็กอายุระหว่าง 2-5 สัปดาห์ จำนวน 148ตัว จากฟาร์มเกษตรกร 4 ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมที่ตรวจพบการติดเชื้อริกเก็ตเซีย eperythrozoon ตามธรรมชาติในระดับตรวจพบได้จนถึงพบเชื้อปานกลาง (+ จนถึง +++) ได้รับการฉีดรักษาด้วยยา imidocarb dipropionate เข้าใต้หนังขาหลังในขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักสุกร หลังจากการฉีดรักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ได้เจาะเลือดย้อมสี Giemsa's stain เพื่อตรวจหาการลดปริมาณของเชื้อบนเม็ดโลหิตแดง เฉพาะในฟาร์มที่ 4 ได้เจาะตรวจซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากฉีด ผลปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ 1 หลังจากฉีดมีจำนวนสุกรเพียง 37.16% ที่พบว่ามีระดับปริมาณการติดเชื้อลดลง ซึ่งแยกเป็นจำนวนที่บ่งถึงประสิทธิภาพของยาในระดับออกฤทธิ์ดี 0.68% ประสิทธิภาพปานกลาง 7.43 และประสิทธิภาพพอใช้ 29.05% และผลของการตรวจในฟาร์มที่ 4 เมื่อ 3 สัปดาห์หลังจากฉีดพบว่าจำนวนสุกรที่ได้ผลเพิ่มขึ้นเป็น 72.13% ซึ่งแบ่งเป็นประสิทธิภาพปานกลาง 22.95% และประสิทธิภาพพอใช้ 49.18% อย่างไรก็ตามลูกสุกรทุกตัวที่ศึกษา แม้ยังคงพบที่มีระดับการติดเชื้อในเม็ดโลหิตแดงหลังจากฉีดยารักษาแล้วก็ยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างปกติ

บรรณานุกรม :
สุพล เลื่องยศลือชากุล , สุวรรณี นิธิอุทัย . (2530). การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพล เลื่องยศลือชากุล , สุวรรณี นิธิอุทัย . 2530. "การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพล เลื่องยศลือชากุล , สุวรรณี นิธิอุทัย . "การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุพล เลื่องยศลือชากุล , สุวรรณี นิธิอุทัย . การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.