ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน
นักวิจัย : ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4520001 , http://research.trf.or.th/node/795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลมะตูมที่ ปรากฏในต่างประเทศ ในประเทศไทยและในเขตภาคเหนือตอนล่าง (รวมถึงจังหวัดชัยนาท) โดยทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุตยภูมิเกี่ยวกับพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก ปริมาณผล ผลิต คุณภาพของมะตูมที่ดีและเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว แนวทางการใช้ประโยชน์ในแง่ของการแปรรูปและ การเป็นพืชสมุนไพร ตลอดจนสถานภาพด้านการตลาดภายในประเทศและศักยภาพการส่งออก ทั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การ แปรรูปและการส่งออกผลิตภัณฑ์มะตูม เนื่องจากมะตูมมีคุณสมบัติเด่นในแง่ของการเป็นพืชสมุนไพร ผลการ สำรวจพบว่าพันธุ์มะตูมที่พบทั้งในและต่างประเทศมีความหลากหลายมาก ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีรูปร่างและขนาด ผลที่แตกต่างกันไป มะตูมยังไม่มีชื่อเรียกที่เป็นสากล โดยมักมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น มะตูมที่พบ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีส่วนหนึ่งที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีส่วนน้อยที่ปลูก เพื่อประโยชน์ทางการค้าและเพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากมะตูมส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น มะตูมแผ่นตากแห้ง มะตูมผง ชามะตูมและมะตูมเชื่อม เป็นต้น จากผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลใน เบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่าสถานภาพการผลิตและการตลาดของมะตูมในปัจจุบันอยู่ในระดับของการผลิตและ จำหน่ายภายในประเทศเกือบทั้งหมด และไม่มีปรากฏหลักฐานการส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ทำให้ ศักยภาพการส่งออกของมะตูมอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งมะตูมยังไม่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ ปริมาณผลิตผลยังมีไม่มากพอต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การผลิตและการแปรรูปมะตูมใน ปัจจุบันจึงอยู่ในระดับครัวเรือน และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นส่วนใหญ่ The study of current status of Matoom is divided into 3 parts : in foreign countries, in Thailand and in the lower northern part of Thailand (including Chainat province) by surveying and collecting data from primary and secondary sources relating variety, planting area, quantity, quality (for processing and harvesting), application (for consumption and as a herbal plant) and its current status for marketing in Thailand and exportation. The objective of the research is to consider and obtain some basic data which can be used as a guidance for development of a potential production, processing and exportation since Matoom has a dominant characteristic as a herbal plant. It is found that the varieties of Matoom in foreign countries and Thailand are diversely and different fruit shape and size. There is no standard name of Matoom but it is called differently and locally. Most of Matoom in Thailand grows naturally, some are planted for comsumption, commercial production and conservation. The main use of Matoom is in the form of processed products such as dried slice, instant drink, tea powder and candy. From the survey and obtained data, it can be concluded that the current status and marketing of Matoom is mostly in the level of internal production and comsumption. There has been also no evidence about exportation so far, therefore the exportation potential is low. Matoom is not classified as a commercial plant in Thailand and the produces are still small in volume and not enough for industrial production scale. The current production and processing of Matoom is now in the small scale and most in the form of cooperative.

บรรณานุกรม :
ธีรพร กงบังเกิด . (2546). การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรพร กงบังเกิด . 2546. "การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรพร กงบังเกิด . "การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ธีรพร กงบังเกิด . การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.