ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : สุธาวัลย์ เสถียรไทย
คำค้น : Environmental Protection , Public Participation , the Decision-making Process , การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4340001 , http://research.trf.or.th/node/788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมและปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏมาในอดีต ซึ่งยังคงดำรงอยู่และทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน อันเกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจที่เกิดจากข้างบนลงสู่ล่าง โดยมองประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของรัฐมากกว่าประชาขน การละเลยการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมิติต่าง ๆ ของสังคมอย่างละเอียดและรอบด้าน และขาดการบริหารจัดการที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการและจิตใจของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบนั้น ได้สะท้อนถึงความล้มเหลวของโครงสร้างและวิธีการในการบริหารจัดการประเทศ ทั้งในมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งกระบวนการนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องให้ความสำคัญต่อภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล และกำหนดนโยบายและตัดสินใจในกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในมิติที่หลากหลาย การร่วมตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำไปสู่ความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในตรวจสอบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชน รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยโดยภาพรวมในเวลาเดียวกัน เอกสารฉบับนี้เป็นบทสรุปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ข้อคิดเห็น และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและนโยบายที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนของประเทศ แล้วนำมากำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แผนงาน และกฎหมาย อันจะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส สามารถสร้างสมดุลแห่งการพัฒนา และนำมาซึ่งความเป็นธรรมขึ้นในสังคม ภายใต้แนวคิดที่ปรากฏให้เห็นในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อไป Problems of rapid forest degradation and conflicts in the environmental decision-making process, that exist and are becoming more severe nowadays, are results of a top-down decision - making process. This decision – making process views the environmental issues as a governmental concern rather than a people concern. The neglect of evaluating the effect in every dimension of the society carefully and the lack of good governance that thoroughly understands the needs and the feelings of affected people reflect the failure of the structure and methods of the country’s governance in socio-economic, political and legal processes and regulation enforcement, besides the environment. A basic approach that is widely accepted by environmental experts and has proved to be successful in environmental management in many countries is environmental management based on good governance and public participation. The Environmental decision – making process and management must fairly and equally give importance to people, local communities, and everyone involved to participate in access to information, issuing policy, and making decisions with the government in order to create knowledge and an awareness of the importance of the environment in various dimensions; the decision-making processes whether to execute both government and private projects that might affect the environment; transparency and effective environmental monitoring and management; reduction in the conflicts between the government and people, as well as people and people; while strengthening the local community and developing political structure and democracy. This document is a proceeding of a workshop on ‘good governance, public participation and the environmental decision – making process’. The workshop was organized to bring together invaluable knowledge, views and experiences among the distinguished participants. These will lead to an in-depth research into the improvement of decision – making processes and environmental related policies of the country based on the principles of appropriate good governance and public participation in harmony with the economy, society and political development. It will, therefore, help stimulate policies, measures, plans and regulations which will lead to transparency in the environmental decision – making process which can create balanced development and bring fairness to the society on the basis of the current constitution.

บรรณานุกรม :
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . (2543). โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . 2543. "โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . "โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.