ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย
นักวิจัย : กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์
คำค้น : Air Pollution , Air quality , air quality database , health effects , คุณภาพอากาศ , ฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ , ผลกระทบต่อสุขภาพ , มลภาวะอากาศ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4330003 , http://research.trf.or.th/node/787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วย (1) ประมวลองค์ความรู้ในด้านมลภาวะอากาศและสุข ภาพที่มีอยู่ภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา และทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยและ นักวิจัย (2) จัดทำองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสาธารณะ (database) เพื่อรองรับงานวิจัยด้านนี้ รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องในอนาคต (3) สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอประเด็นวิจัยในระดับ ประเทศในด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพบนพื้นฐานของกิจกรรมข้างต้น โดยได้ดำเนินการดังนี้ (1) ประมวลองค์ความรู้ จากแหล่งต่างๆ (วารสารวิชาการและวิทยา นิพนธ์, เอกสารของหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน, เอกสารขององค์กรระหว่างประเทศ และ เอกสารที่มีเผยแพร่อยู่ใน Websites ต่างๆ ทั้งภายในและต่างๆประเทศ) (2) จัดตั้งกลุ่มทำงานวิชาการ และการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของกรอบการทำงาน ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น (3) จัดการประชุมระดมสมอง เสนอรายงาน ระดมความคิดความเห็นจากผู้รู้และ ผู้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวางแนวทางการศึกษาวิจัยในด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพในระดับประเทศ ในด้านสถานการณ์คุณภาพอากาศ แหล่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งภาคใต้ตอน ล่างถ้ามีเหตุการณ์ไฟป่าในบริเวณกว้างจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอีก ปัญหาหลักของมลพิษทางอากาศใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงเป็นฝุ่นละอองที่เป็นผลจากการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ โดย เฉพาะในการคมนาคมขนส่ง ประชากรนับล้านคนในเมืองหลวง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ สูงอายุ ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคหัวใจ ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่าง สำคัญ ในด้านสถานภาพงานวิจัยคุณภาพอากาศ การรวบรวมข้อมูลในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา พบว่ามี เอกสารการศึกษาสถานการณ์ และรายงานการวิจัยในด้านคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้ง ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 318 เรื่อง การศึกษาวิจัยดังกล่าว มีการจัดทำขึ้นมากในประเด็น ของ คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (115 เรื่อง) ผลกระทบต่อสุขภาพ (86 เรื่อง) การใช้มาตรการ ควบคุมป้องกันชนิดต่างๆ (63 เรื่อง) และ คุณภาพอากาศในอาคารและบ้านเรือน (40 เรื่อง) คุณภาพอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยิ่งของประเทศ ไทย ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและความสนใจค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการดำเนินการควบคุมแก้ไข แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก ควรส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในด้านคุณภาพอากาศเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง กระตุ้นให้การศึกษาวิจัยในด้านคุณภาพอากาศกระจายออกไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในสถาบันการ ศึกษาต่างๆ และส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจและมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง This study consisted of the following objectives: (1) Review literature of air quality research and health in Thailand; (2) compile the data into air quality database for convenient public search and access; and (3) synthesize and suggest national research agenda on air quality and health based on the research findings. We searched and reviewed literature of air quality research and health in Thailand from these sources: technical journal and thesis, government and private agency publications, international agencies publications, and relevant websites. We also established a technical working group and meetings for sharing and providing suggestions on the contents and methods of work. Finally, meetings and workshops were organized to brainstorming national research agenda on air quality and health research. Air quality and health situation in Thailand has been most serious in the Bangkok Metropolitan Region (BMR), near the Mae Moh Power Plant complex in Lampang, around the Mabtapud Industrial Estate complex in Rayong, and in the lower Southern region during the 1997 Indonesian forest fires. The primary air quality health risk in BMR is fine particles (PM10) resulting from fossil fuel combustion, especially from mobile sources in transport sector. Public exposure to air pollution in the Capital city is estimated to cause almost half of respiratory illness and in-patient respiratory sickness, and 1,000-2,000 premature deaths each year. A total of 318 research studies on air quality and health of Thailand, both in Thai and English, have been published mainly during the past 10 years. These research abstracts were divided into 6 categories: 1) outdoor air quality (115 articles), 2) indoor air quality (40), 3) monitoring and surveillance (10), 4) health study (86), 5) economic study (4), and 6) intervention study (63). Majority of research conducted in the area of outdoor air quality, health study, and intervention study, probably reflected the awareness of higher severity as well as priority for action of these groups. In conclusion, air quality is a serious environmental problem with considerable health impacts for Thailand. Research on air quality and health in Thailand reflected the awareness the problems as well as the interests for control and prevention, although the numbers are quite small. Air quality and health research should be among priorities for promotion and support in Thailand, especially, the funding through universities for capacity strengthening. Networking among research communities, implementing agencies, and civic society should be advocated.

บรรณานุกรม :
กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์ . (2544). โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์ . 2544. "โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์ . "โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์ . โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.