ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : วิษณุ วรรณแสวง, 2514-
คำค้น : โรคนิวคาสเซิล , วัคซีนโรคนิวคาสเซิล , ไก่--โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประจักษ์ พุ่มวิเศษ , จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , อัจฉรา ธวัชสิน
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ไก่ทดลองที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตายที่เตรียมขึ้นเอง เมื่ออายุ 35 วัน โดยใช้น้ำมันปาล์มในรูปน้ำในน้ำมัน (Palm-Vacc-WO) หรือในรูปน้ำในน้ำมันในน้ำ (Palm-Vacc-WOW) พบว่า มีระดับ HI แอนติบอดี และความต้านทานต่อเชื้อพิษทับของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลสายเชื้อ Local ที่รุนแรง (VVNDV) ต่ำกว่าไก่ที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตายที่เตรียมขึ้นโดยใช้น้ำมันแร่ ทั้งในรูปน้ำในน้ำมัน (Min-Vacc-WO) และในรูปน้ำในน้ำมันในน้ำ (Min-Vacc-WOW) แต่ไก่ที่ได้รับ Palm-Vacc-WO และ Palm-Vacc-WOW มีความต้านทานสูงกว่าไก่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อให้เชื้อพิษทับด้วย VVNDV แม้ว่า ไก่ทั้งสามกลุ่มมีระดับ HI แอนติบอดีไม่ต่างกัน ในขณะเดียวกันไก่กลุ่มที่ได้รับ Palm-Vacc-WOW+Live และกลุ่มที่ได้รับ Min-Vacc-WOW+Live นั้นมีระดับ HI แอนติบอดีและความต้านทานต่อ VVNDV ไม่แตกต่างจากไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อใช้วัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนเชื้อตายที่มีวิตามิน อี ได้แก่ วัคซีน Min-Vacc-WO+Live, Min-Vacc-WOW+Live และ Palm-Vacc-WOW+Live พบว่าไก่ทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับ HI แอนติบอดีสูงกว่าไก่อีก 3 กลุ่ม ที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนเชื้อตายที่ไม่มีวิตามิน อี ยกเว้นไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับ Palm-Vacc-WO ที่เติมวิตามิน อี ซึ่งมีระดับ HI แอนติบอดีไม่แตกต่างกับระดับ HI ของไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน Palm-Vacc-WO+Live ที่ไม่มีวิตามิน อี อย่างไรก็ตามไก่กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนเชื้อตายไม่ว่าจะมีวิตามิน อี หรือไม่ สามารถต้านเชื้อพิษทับ VVNDV ได้ไม่แตกต่างกันโดยสรุปแล้ววัคซีน ND เชื้อตายที่เตรียมจากน้ำมันปาล์มทั้งในรูป WO และ WOW (Palm-Vacc-WO and Palm-Vacc-WOW) เมื่อให้ร่วมกับวัคซีน ND เชื้อเป็นจะสามารถป้องกันต่อเชื้อพิษทับ VVNDV อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
วิษณุ วรรณแสวง, 2514- . (2544). การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ วรรณแสวง, 2514- . 2544. "การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ วรรณแสวง, 2514- . "การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วิษณุ วรรณแสวง, 2514- . การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.