ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : ภิรมย์ กมลรัตนกุล
คำค้น : การประกันสุขภาพ , บริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9747974002 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ดำเนินงานมาจนครบ 1 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2535 คณะผู้วิจัยต้องการทราบว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในทัศนะของผู้ให้บริการ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการทางการแพทย็ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักทั้ง 5 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระยะเวลา 1 ปี (มิถุนายน 2534-พฤษภาคม 2535) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดหนึ่งของเวลา ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโครงการประกันสังคมทั้ง 5 กลุ่มในโรงพยาบาลแต่ละแห่งถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้บริการและชนิดของโรคที่พบเก็บข้อมูลโดยการแจงนับจากฝ่ายเวชระเบียน และข้อมูลการจัดเตรียมสถานพยาบาลได้จากการสังเกตโดยตรงโดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2535 ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก 5 แห่งที่จัดบริการให้แก่ผู้ประกันตน มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่งเท่านั้นที่มีการจัดคลินิกประกันสังคมแก่ผู้ป่วยประกันสังคมโดยเฉพาะ และมีโรงพยาบาล 2 แห่งที่มีเครือข่ายที่สมบูรณ์ในการจัดบริการทางการแพทย์ อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลของรัฐเฉลี่ย 7.2-35.3 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.09-0.42 ครั้ง/คน/ปี) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย 42.8-105.8 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.51-1.27 ครั้ง/คน/ปี)

บรรณานุกรม :
ภิรมย์ กมลรัตนกุล . (2536). สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล . 2536. "สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล . "สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล . สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.