ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
นักวิจัย : ชาติวุฒิ จำจด, 2518-
คำค้น : ภูมิคุ้มกัน , วิทยาภูมิคุ้มกัน , ไวรัสตับอักเสบบี , บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ศุภพงษ์ , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741765622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงาน โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ชนิดให้ตอบด้วยตนเอง ไปยังโรงพยาบาลภาครัฐจำนวน 524 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 78.2 (410 จาก 524) จากโรงพยาบาลที่ตอบกลับ 410 แห่ง พบว่าโรงพยาบาล 310 แห่ง (ร้อยละ 75.6) มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยมีการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันก่อนการสัมผัสเชื้อ (253 แห่ง, ร้อยละ 61.7) มากกว่าการให้ภูมิคุ้มกันหลังการสัมผัสเชื้อ (238 แห่ง, ร้อยละ 58.0) มีการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อนเข้างานในโรงพยาบาล 235 แห่ง (235 จำ 410, ร้อยละ 57.3) โดยตรวจบุคลากรที่เข้าใหม่ทุกคน 127 แห่ง (ร้อยละ 31.0) และตรวจเฉพาะกลุ่มสี่ยง 108 แห่ง (ร้อยละ 26.3) บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับภูมิคุ้มกันก่อนการสัมผัสเชื้อ ในโรงพยาบาล 156 แห่ง (ร้อยละ 38.0) ปัญหาหลักในการดำเนินการคือปัญหาสภาพทางการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย และโรงพยาบาลต้องการการสนับสนุนด้านวัคซีนในการดำเนินการมากที่สุด ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีนโยบายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่การมีการดำเนินงานระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA; Hospital Accreditation) โรงพยาบาลควรมีนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ (1) ควรมีการจัดหาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีโดยคิดมูลค่า หรือมีเงินงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ และ (2) ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นมาตรฐาน และแพร่หลายเข้าถึงได้ง่าย

บรรณานุกรม :
ชาติวุฒิ จำจด, 2518- . (2547). สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติวุฒิ จำจด, 2518- . 2547. "สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติวุฒิ จำจด, 2518- . "สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชาติวุฒิ จำจด, 2518- . สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.