ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
นักวิจัย : ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519-
คำค้น : ความรุนแรงต่อสตรี , ความรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงใจ กสานติกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314013 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน และปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 271 คน และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกคู่ชีวิตทำร้าย 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 3. แบบสอบถามการเผชิญเหตุการณ์เครียด 4. แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพ (The Moudsley Personality Inventory : MPI) 5. แบบสอบถามการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ (Index Spouse Abuse : ISA) 6. ประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด Chi-Square test Fisher's Exact Test และ Stepwise Multiple Regression Analysis วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยมากมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.80 กลุ่มตัวอย่างถูกทำร้ายด้านร่างกายจำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 และถูกทำร้ายทางด้านจิตใจจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 ผลการหาความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางร่างกาย และจิตใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การแต่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทของครอบครัว ระยะเวลาการอยู่ร่วมกัน พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติการเจ็บป่วยทางกาย ความรุนแรงในครอบครัวเดิม และบุคลิกภาพของหญิงที่ถูกทำร้าย เมื่อนำตัวแปรต่างๆ มาคัดเลือกโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุขั้นตอนพบว่า ตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถอธิบายการถูกคู่ชีวิตทำร้ายร่างกาย และจิตใจ คือ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเดิมของหญิงที่ถูกคู่ชีวิตทำร้าย คิดเป็นร้อยละ 38.8 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย คือ พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรุนแรงในครอบครัวเดิม รายได้ และการสนับสนุนทางสังคม

บรรณานุกรม :
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519- . (2547). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519- . 2547. "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519- . "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519- . ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.