ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547
นักวิจัย : ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516-
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , การติดเชื้อเอชไอวี , เอชไอวี (ไวรัส)--ปัจจัยเสี่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล , ไพบูลย์ โลห์สุนทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311316 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมเสี่ยงและศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้และเจตคติกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองที่ดัดแปลงมาจากโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนตัวอย่าง 400 คน เป็นนักเรียนชาย 200 คน นักเรียนหญิง 200 คน โดยทำการศึกษาระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม 2547-15 กุมภาพันธ์ 2548 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้านประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์โดยรวม (ร้อยละ 72.2) ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับดี แต่ระดับเจตคติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา และบุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย (p < 0.05) ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516- . (2547). พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516- . 2547. "พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516- . "พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516- . พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.