ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี
นักวิจัย : ชุติมา สมรรถคนี
คำค้น : ทารกแรกเกิด , บิลิรูบิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิศรางค์ นุชประยูร , สุวิมล สรรพวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317578 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์-เพื่อศึกษาหาอัตราความเสี่ยงสัมพันธ์ (Relative Risk) ของการเกิดภาวะตัวเหลืองของภาวะ ABO incompatibility และภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี รูปแบบการวิจัย - การวิจัยแบบการสังเกตเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า สถานที่ศึกษา - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชากร - ทารกครบกำหนดที่คลอดจากมารดาโดยวิธีการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่าง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 วิธีการศึกษา - ทารกที่ศึกษาได้รับการเก็บตัวอย่างเลือดจากรกเพื่อตรวจหาระดับฮีโมโกลบิน ระดับเอนไซม์จี6พีดี ตรวจหมู่โลหิต การเก็บข้อมูลการตั้งครรภ์ การคลอด การตรวจร่างกายทารก ตรวจวัดระดับ transcutaneous bilirubin (TcB) โดยใช้ portable Bilicheck device (SpectRx Inc, Norcross, GA) วันละ 1 ครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วัน ผลการศึกษา - ทารกทั้งหมดที่เข้าร่วมการศึกษา 392 ราย พบความชุกของภาวะ ABO incompatibility 13.78% และความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี 9.44% (12.8%เป็นชาย, 7.7%เป็นหญิง) อุบัติการณ์ในการเกิดภาวะตัวเหลืองทั้งหมด 32 ราย (8%) ในกลุ่มที่มีภาวะ ABO incompatibilty พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะตัวเหลืองที่ต้องให้การรักษา 13.7% มีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดภาวะตัวเหลือง 2.086 ค่าความเชื่อมั่น 95% อยู่ระหว่าง 0.930 ถึง 4.680 และ 71.4%เกิดภาวะตัวเหลืองใน 48-72 ชั่วโมง ในกลุ่มที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดีพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะตัวเหลืองที่ต้องให้การรักษา 14.7% และอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดภาวะตัวเหลือง (pathologic jaundice) เป็น 3.129 เท่า โดยมีค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 1.428 ถึง 6.857 และ 57.1%เกิดภาวะตัวเหลืองเมื่ออายุ 36-72 ชั่วโมง ผลสรุป - ในภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดีมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดภาวะตัวเหลือง (pathologic jaundice) เป็น 3.129 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ชุติมา สมรรถคนี . (2547). ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา สมรรถคนี . 2547. "ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา สมรรถคนี . "ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชุติมา สมรรถคนี . ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.