ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา
นักวิจัย : นพมาศ แววจินดา, 2519-
คำค้น : สุขศึกษา , ทารกคลอดก่อนกำหนด--โรค , จอตาผิดปรกติในทารกคลอดก่อนกำหนด , จอตา--โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อลิสา วัชรสินธุ , ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312731 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา ระหว่างก่อนและหลังการได้รับโครงการสุขศึกษา ร่วมกับการได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงาน กับการได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา อายุ 4 สัปดาห์-6 เดือน ที่นำทารกมารับบริการตรวจที่คลินิกจอตาเด็ก ที่แผนกจักษุกรรม ภปร.11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นวีซีดีการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งผู้วิจัยจัดทำขึ้น แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้แบบสอบถามเจตคติ แบบบันทึกพัฒนาการด้านการมองเห็นของทารก เพื่อวัดการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพขอประสาทตา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนและหลังการได้รับโครงการสุขศึกษาร่วมกับการได้รับสุขศึกษา ตามมาตรฐานของหน่วยงานพบว่า มารดามีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่มารดากลุ่มควบคุมซึ่งได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว มีเพียงความรู้เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่า การได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงาน สามารถทำให้มารดามีความรู้เพิ่มขึ้นได้ ส่วนในด้านเจตคติและการปฏิบัตินั้นไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการที่มารดาได้รับโครงการสุขศึกษา ร่วมกับการได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติของมารดา ดีกว่าคนได้รับสุขศึกษาตามมาตรฐานของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว

บรรณานุกรม :
นพมาศ แววจินดา, 2519- . (2547). ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ แววจินดา, 2519- . 2547. "ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ แววจินดา, 2519- . "ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นพมาศ แววจินดา, 2519- . ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.