ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : ถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518-
คำค้น : โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ , โรคเอดส์ , โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การดูแล , คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317683 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยเอดส์ ศึกษาในช่วงเดือน ธันวาคม 2547-มกราคม 2548 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 169 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเอง และแบบวัดคุณภาพชีวิต (MOS-SF 36) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (71%) มัธยฐานของอายุเท่ากับ 36 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (34.3%) การศึกษาระดับประถมศึกษา (43.8%) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ จากเพศสัมพันธ์ ชนิดต่างเพศ (71%) มัธยฐานของระยะเวลาที่เข้ารับการดูแลในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เท่ากับ 5 เดือน และได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ (78.1%) การดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี (87.6%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การประกอบอาชีพเดิม รายได้เดิม อาการทางร่างกายที่เป็นปัญหา การยอมรับของครอบครัว และความเอาใจใส่ของบุคลากร/ผู้ดูแล คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี (65.7%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อาการทางร่างกายที่เป็นปัญหา บุคคลที่ผู้ป่วยเอดส์เคยพักอาศัยอยู่ด้วยเดิม ความเอาใจใส่ของบุคลากร/ผู้ดูแล และยังพบว่า การดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการ จัดบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
ถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518- . (2547). การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518- . 2547. "การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518- . "การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518- . การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.