ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต
นักวิจัย : ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509-
คำค้น : การจูงใจในการศึกษา , โรงเรียนสาธิต , สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน , นักเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312347 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2495
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อประเมิน แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต ในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Quota sampling ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้กลุ่มตัวอย่าง 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม แรงจูงใจในการเรียน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ส่วนที่ 5 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนและ ส่วนที่ 6 แบบสอบถามความเชื่ออำนาจภายในตน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสาธิตอยู่ในระดับปานกลาง และระดับดี ปัจจัยที่สามารถทำนายแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน โรงเรียนสาธิต คือ สัมพันธภาพในครอบครัว

บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509- . (2547). แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509- . 2547. "แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509- . "แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509- . แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.