ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
นักวิจัย : คทาวุธ ดีปรีชา, 2519-
คำค้น : โรคภูมิแพ้ , อาชีวอนามัย , ระบบหายใจ--โรค , โรคเกิดจากอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , บุญเติม แสงดิษฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317543 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาอัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคระบบการหายใจที่ เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าไม้ กลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยใช้รูปแบบการศึกษาเป็นแบบเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว จำนวน 600 คน โดยใช้แบบสอบถาม ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์ รวมทั้งผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 475 คน เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้(ชาย 301 คน หญิง 174 คน) คิดเป็นอัตราเข้าร่วมการศึกษา ร้อยละ 79 ผลการศึกษาพบว่า อัตราความชุก(ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ของโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเท่ากับ 10.5(7.76 13.24) และ 31.8(27.68 35.92) คนต่อประชากร 100 คน ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทั้งการเกิดโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การทำความสะอาดสถานประกอบการและเครื่องมือทุกวัน การมีประวัติโรคประจำตัวและประวัติครอบครัวเป็นโรคระบบการหายใจ การมีประวัติอดีตเกี่ยวกับโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ แพ้ยา/อาหาร/สารเคมี ภาวะหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน การมีประวัติการผ่าตัดทรวงอก และ การดื่มสุรา นอกจากนี้อายุและการทำงานในแผนกทำสีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหอบหืดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเท่านั้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติประกอบด้วย การมีประวัติการทำงานในอดีต และการสัมผัสสิ่งคุกคาม อันได้แก่ ฝุ่น ความร้อน สารเคมีในสถานประกอบการ สำหรับผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในสภาพแวดล้อมในการทำงานพบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานของ OSHA โดยสรุป จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัญหาโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน นับเป็นปัญหาในผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและความสนใจในปัญหาดังกล่าวนี้

บรรณานุกรม :
คทาวุธ ดีปรีชา, 2519- . (2547). อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คทาวุธ ดีปรีชา, 2519- . 2547. "อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คทาวุธ ดีปรีชา, 2519- . "อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
คทาวุธ ดีปรีชา, 2519- . อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.