ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery
นักวิจัย : Thanakul Wannaprasert
คำค้น : Sex change , Penis , Generative organs, Male--Surgery , Blood-vessels , Nervous system
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Pichet Sampatanukul , Sirachai Jindarak , Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741736886 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2004

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดบริเวณ shaft และ hilum ของ องคชาต รวมทั้งเส้นประสาทที่ไปยัง glans penis สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดแปลงเพศ และการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองคชาตต่อไป วิธีดำเนินการวิจัย ทำการศึกษาเส้นทางและรูปแบบของ deep dorsal veins, dorsal arteries และ dorsal nerves ตลอดความยาวของ shaft ในอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตใหม่ๆ จำนวน 32 ท่าน ในส่วนบริเวณ hilum ทำการ dissect อาจารย์ใหญ่เพศชายที่เก็บรักษาแบบ soft-preserved จำนวน 11 ท่าน สังเกตและบันทึก ข้อมูลของเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงที่พบ นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์ทาง immunohistochemistry ในการศึกษาการกระจายตัวของเส้นประสาทที่ไปยัง glans penis และลักษณะของ genital corpuscles ในชิ้นเนื้อเยื่อของอาจารย์ใหญ่เพศชาย 32 ท่าน และยังทำการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่พบใน glans clitoris จากชิ้นเนื้อเยื่ออาจารย์ใหญ่เพศหญิงจำนวน 3 ท่าน ผลการศึกษา จากการศึกษาที่ shaft พบว่าในอาจารย์ใหญ่ 22 ท่าน จากทั้งหมด 32 ท่าน มี dorsal arteries ทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) ขณะที่ในอาจารย์ใหญ่ 10 ท่านที่เหลือมี dorsal arteries เส้นเดียว มักเป็นข้างซ้าย ระยะทางเฉลี่ยระหว่าง dorsal arteries ทั้ง 2 ข้างที่คอขององคชาต เท่ากับ 1.77 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามใน อาจารย์ทุกท่านพบว่ามี dorsal nerves ทั้ง 2 ข้าง จากส่วนฐานถึงส่วนคอขององคชาต dorsal nerves แตกแขนงออกเป็นเส้นย่อยหลายเส้นในทิศทางขนานกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ทอดตัวตามผิวทางด้าน dorsolateral ของ shaft และแทงผ่านเข้าไปเลี้ยงในส่วนของ glans penis ส่วนกลุ่มที่ 2 ทอดตัวแผ่ออกไปทางด้านข้างของ shaft ไปเลี้ยงด้านข้างและด้านท้องของ shaft ระยะทางเฉลี่ยระหว่าง เส้นประสาทแขนงหลักใกล้แนวกลางทั้ง 2 ข้างที่ไปสู่ glans เท่ากับ 1.18 เซนติเมตร ตรงบริเวณ hilum พบว่าหลอดเลือดที่มาเลี้ยงองคชาตมีการผันแปรของรูปแบบค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การพบ accessory pudendal arteries ซึ่งเป็นหลอดเลือดเสริมที่มาเลี้ยงองคชาต การพบว่า cavernous และ bulbourethral arteries มีหลายเส้น และมีจุดกำเนิดมาได้จากหลายที่ เป็นต้น สำหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง immunohistochemistry แสดงให้เห็นว่า dorsal nerves ที่เข้าสู่ glans จะแตกแขนงย่อยลงเรื่อยๆ และพบอยู่หนาแน่นรอบ urethra ตรง ส่วนปลายของ glans นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างทั้งในด้านโครงสร้างภายในและลักษณะของ genital corpuscles ระหว่าง glans penis และ glans clitoris สรุปผล ข้อมูลทางกายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดในองคชาต ซึ่งได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ จะให้แนวทางที่มีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการผ่าตัดแปลงเพศ รวมทั้งการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับองคชาตและการผ่าตัดในเชิงกรานอีกด้วย

บรรณานุกรม :
Thanakul Wannaprasert . (2547). Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Thanakul Wannaprasert . 2547. "Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Thanakul Wannaprasert . "Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
Thanakul Wannaprasert . Neurovascular anatomy of the penis for sex reassignment surgery. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.