ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน
นักวิจัย : สราวุธ สุธรรมาสา
คำค้น : Occupational Health , Occupational Health and Safety Organizations and Laws , Safety , Working Environment , ความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อมการทำงาน , องค์กรและกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , อาชีวอนามัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4130002 , http://research.trf.or.th/node/778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยว กับการประสบอันตราย โรคจากการทำงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทบทวนผลงานวิจัยและแหล่งนักวิจัย ตลอดจนสำรวจเรื่องการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในโรงงาน ขอบเขตการวิจัยจะเน้นที่อุตสาหกรรมการผลิต วิธีการวิจัยประกอบด้วยการรวบรวม ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ และการส่งแบบสอบถามจำนวน 332 ฉบับ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่มีระดับความรู้ต่ำมาก กล่าวคือ ร้อยละ 77.94 มีการศึกษา ระดับประถมศึกษาลงไปจนถึงไม่ได้เรียนหนังสือ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อ 1,000 คน และ อัตราตายต่อ 100,000 คน ในช่วงปี พ.ศ.2531-2539 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.83 และ 22.73 ตามลำดับ ผู้ป่วย ด้วยโรคจากการทำงานมีจำนวนน้อยมากและไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ระบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนา วิชาชีพยังไม่มี กฎหมายที่ใช้บังคับทางด้านนี้ไม่ใช่กฎหมายหลัก บางฉบับมีความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกัน และไม่ ได้ให้ความคุ้มครองต่อสุขภาพคนงานอย่างแท้จริง มีองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจซ้ำซ้อน กัน ทรัพยากรที่ใช้จึงไม่มีประสิทธิภาพ การทบทวนงานวิจัยทางด้านนี้ในช่วงปี พ.ศ.2532-2541 พบว่าร้อยละ 29.01 และ 19.85 เป็นการวิจัยในแนวเรื่องอาชีวอนามัยทั่วไป และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตามลำดับ แหล่งผลิต งานวิจัยยังคงอยู่ในวงแคบ ๆ เฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านวิชาการเท่านั้น ส่วนผลที่ได้จากแบบ สอบถามที่ส่งกลับคืนมาร้อยละ 30 ปรากฏว่ากิจกรรมที่จัดทำเป็นส่วนใหญ่คือการฝึกอบรมในหัวข้อทั่ว ๆ ไป และ กิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย ส่วนกิจกรรมที่มีผลโดยตรงต่อสภาพการทำงานได้แก่ การตรวจความปลอดภัย การตรวจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงาน ยังมีการดำเนินการไม่มาก การวิจัยนี้ได้เสนอแนะชุดโครงการวิจัยที่ควรดำเนินการต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อทำให้ ขอบเขตการวิจัยมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งผลต่อ สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงานดังนี้ คือ ชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับคน องค์กร เทคโนโลยี กฎหมาย การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง The objective of this research was to analyze the existing situation of Thai occupational health and safety from various aspects. This study concentrating on the manufacturing industry was accomplished by means of literature review, interviews, and questionnaires. The result showed that the majority of Thai workers (77.94%) had a minimal educational background. The average worker injury rate and death rate from 1988 to 1996 were 41.83/1,000 persons and 22.73/100,000 persons respectively. The number of occupational diseases was low and fluctuated. The number of safety officers at different levels in industries did not meet the requirement of labour law. No professional continuing education system exists. There is no Occupational Health and Safety Act in Thailand though other relevant laws are enforced. However, they are not thorough enough and some of them are overlapping or even contradictory. Review of health and safety research works from 1989 to 1998 showed that about 29% were in general occupational health whereas industrial hygiene accounted for only 20% . Only a few government agencies are responsible for research work. The return questionnaires (30%) showed that general health and safety training and fire protection were two activities carried out in factories. Activities having a direct impact on a safe workplace such as safety inspections and environmental measurements were seldom implemented. A set of occupational health and safety research themes was proposed by the authors to The Thailand Research Fund. The following research topics were included : human resources, organizations, technology, law, education, economics, and political parties.

บรรณานุกรม :
สราวุธ สุธรรมาสา . (2542). โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สราวุธ สุธรรมาสา . 2542. "โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สราวุธ สุธรรมาสา . "โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
สราวุธ สุธรรมาสา . โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.