ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
นักวิจัย : พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
คำค้น : administration , assessment , body of knowledge , criminal justice , การบริหาร , การประเมิน , งานยุติธรรมทางอาญา , สถานภาพองค์ความรู้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4110010 , http://research.trf.or.th/node/776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาเท่าที่ค้นพบได้จากห้อง สมุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พบว่ามีรายงานวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ และรายงานการสัมมนา รวม 133 เรื่อง เป็นที่น่าสังเกตว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา เช่น สิทธิของผู้ต้องหา ผู้เสียหาย ปัญหาทางกฎหมายของการ ดำเนินคดีอาญา เกือบทุกฉบับทำการวิจัยโดยนักกฎหมาย โดยเฉพาะนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญา โททำเป็นวิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์มีลักษณะเป็นการวิจัยเอกสาร ส่วนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหัวข้อหลากหลายแตกต่างกันมากยากที่จะจัดหมวดหมู่ เพราะ แต่ละฉบับมีความแตกต่างกันมาก แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยมีลักษณะเป็นการสำรวจความคิดเห็นหรือ ทัศนคติของกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่าการศึกษาสภาพปัญหาในความเป็นจริง กล่าวคือไม่มีการศึกษา อย่างมีระบบเพื่อการกำหนดนโยบาย/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ไม่ติดตามปัญหาการ นำนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร และไม่ได้ประเมินผลว่านโยบาย/โครงการต่างๆ เหล่านั้นมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร การวิจัยในเชิงบริหารที่กล่าวมามีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การวิจัยเรื่องอื่นๆ จึงกล่าวได้ว่าสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญายังมี ช่องว่างที่จะต้องศึกษาวิจัยอีกมาก อย่างไรก็ตามเท่าที่พบสามารถนำมาเป็นข้อสรุปองค์ความรู้ทาง การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาโดยจำกัดขอบเขตการนำเสนอเฉพาะสภาพปัญหาของกระบวนการ ยุติธรรมในสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทยที่มีลักษณะ ระบบความคิดเฉพาะและแตกต่างไป จากสังคมตะวันตก และนำเสนอในมุมมองปัจจัยด้านสังคมมากกว่าด้านตัวบทกฎหมาย กล่าวโดยสรุป คือ 1. พัฒนาการแนวคิดการบริหารงานยุติธรรม 2. พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 3. รัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 4. ปัญหาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 5. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 6. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 7. ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยในอนาคต From the review of related literature about criminal justice administration, a total of 133 reports was found. Nearly all the studies on criminal justice administration were made by jurists. Especially, most law MA students’ these were of documentary research. These studies surveyed people’s opinions and attitudes, rather than inquired actual problems. That is, there was neither scientific inquiry to establish a policy-program concerning juridicial administration, nor follow-up study to identify implementation problems, nor program evaluation to find out the effectiveness of the program. Such investigations for decisions making are small in number, compared to others. Therefore, there was still room for further research to extend the body of knowledge about criminal justice administration. The related literature here will, however, include only the problems of criminal juridicial procedures in the Thai context. And also, the social aspect, rather than the legal aspect, will be presented as follows : (1) Conceptual development of juridicial administration, (2) Development of juridicial procedures in Thailand, (3) Constitution and civil right protection, (4) Problems of criminal justice administration, (5) Protection of the rights of victims in criminal cases, (6) Environment impacts on criminal justice administration, and (7) Recommendations for further research.

บรรณานุกรม :
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ . (2544). โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ . 2544. "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ . "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ . โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.