ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า
นักวิจัย : กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
คำค้น : criminal justice system , forum , กระบวนการยุติธรรมไทย , เวทีความคิด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4110009 , http://research.trf.or.th/node/775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเพื่อประเมินสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม เป็นเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง และเป็นเวทีสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการวิจัยเพื่อ การพัฒนาในหมู่นักวิชาการและสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในกฎหมายและนโยบายเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางการดำเนินการได้จัดการ สัมมนาทางวิชาการ การประชุมโต๊ะกลม การประชุมระดมความคิดเห็นและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ (theme) ที่อยู่ในโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และชี้สภาพปัญหาที่เกิด ขึ้นในแต่ละเรื่อง จัดทำการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ในทางวิชาการที่ได้มีการทำวิจัยหรือค้นคว้า เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมเพื่อประเมินองค์ความรู้ที่มีอยู่ และทำการรวบรวมข้อเท็จจริงและประเมิน สถานภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำการประเมินสถานภาพองค์ ความรู้ทางวิชาการมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของไทยสู่ ศตวรรษหน้า บทสรุปของโครงการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรมมีความคุ้นเคยในการ กำหนดนโยบายแบบแยกส่วน ดังนั้นการรณรงค์ให้มีการปฏิรูประบบกฎหมายจากภายในแต่ละองค์กร จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ การปฏิรูปจึงควรริเริ่มโดยผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย อย่างไรก็ตามหาก ฝ่ายการเมืองยังไม่เห็นความสำคัญและคุณค่าอย่างแท้จริงของการมีระบบกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณ ภาพและเป็นธรรม การที่จะทำแผนยุทธศาสตร์ให้มีผลจริงในทางปฏิบัติต้องเริ่มจากการสร้างความ ตระหนักในเรื่องหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างเสียก่อน เหมือนอย่างเช่นที่โครงการเวทีความ คิดเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จมากพอสมควร เมื่อรัฐ บาลให้ความสนใจกับข้อเสนอนี้อย่างจริงจัง และเมื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นวาระ แห่งชาติ พร้อมกับมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนคงจะสำเร็จลุ ล่วงได้ภายในเวลาอันควร The project objectives are to be the forum for concerned stakeholders to assess the criminal justice system as well as to exchange information and opinions for improvement of the system , to be the forum to deliberately warn the people of serious problems in the criminal system and its administration, as well as to allow public participation in the research and development processes; and to build network among scholars, experts and practitioners both in public and private sectors, for a long-term movement to improve and/or reform relevant laws and policies. Operational scheme is conducting public seminars, round-table meetings, brainstorming meetings, and focus-group seminars on various problem-oriented topics within the same theme of criminal justice to identify problems and propose solutions , literature review on researches and other academic works such as law review articles and theses concerning Thailand's criminal justice , integration and analysis of the knowledge gained from conducting public seminars and literature review with a view to formulating the development strategies for Thailand's criminal justice system. The conclusion of this study is since each different existing criminal justice agency has gotten used to the tradition of designing and executing its policy in its own way separately from the others, campaign for criminal justice system is not viable from the inside. Initiative for reform, therefore, must come from the policy-makers. Nevertheless, the political sector is not yet sensitized to the importance of having high quality and fair justice system. Consequently, practical scheme to put the proposed strategies into practice is to raise public awareness in the virtue of the rule of law, as has considerably succeed in the Forum for Criminal Justice Reform. The government then has to take a serious look into the proposals. Once criminal justice reform is adopted in the national agenda, a national law reform commission should be set up to work the agenda out in greater details for actual practice and implementation within specified time frame.

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ . (2544). โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ . 2544. "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ . "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ . โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.