ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
นักวิจัย : ณรงค์ ใจหาญ
คำค้น : hill tribers , living condition , minority groups , status of rights , ชนกลุ่มน้อย , ชาวเขา , สถานภาพการดำรงชีวิต , สถานภาพสิทธิ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4110004 , http://research.trf.or.th/node/774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินสถานภาพองค์ความรู้ของการศึกษาวิจัยในเรื่อง สภาพสิทธิ ของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย และสภาพการดำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวว่ามีอยู่อย่างไร และควรจะมีแนวทางในการศึกษาต่อไปอย่างไร ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้มาจาก 2 ทางคือ การวิจัย เอกสาร และ การวิจัยภาคสนาม ผลสรุปจากการศึกษา : สถานภาพของสิทธิของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พบว่า การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนั้นยังไม่สอดคล้องกับสิทธิของชนกลุ่มน้อยตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ตามกฎหมายสัญชาติ และตามมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในกฎหมายบางฉบับหรือระเบียบของหน่วยราชการบางเรื่อง รวมทั้งนโยบายของรับ ตลอดจนการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของทางราชการในบางหน่วยงาน ทำให้การได้รับสิทธิในฐานะเป็นคนไทย หรือการมีข้อจำกัดในด้านการได้รับบริการจากรัฐในบางด้าน ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้มีสาเหตุมาจากทั้งใน ด้านนโยบาย การประสานงาน และเจ้าหน้าที่และตัวชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อยเอง สภาพการดำรงชีวิตของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พบว่าสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาและ ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ในสภาพที่ได้รับการบริการ และการให้การสงเคราะห์อย่างจำกัด แต่ สาเหตุของปัญหานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และ สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเองแล้ว สาเหตุใหญ่ก็คือ นโยบาย และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บาง กลุ่มที่ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือมีความเข้าใจในชาวเขาดีพอ ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้ กฎหมาย การให้การสงเคราะห์ การได้รับบริการจากรัฐ The objective of this research is to assess the knowledge status of the rights of hill tribers and minority groups in Thailand as well as their current living and future trend of study. Data for this research are obtained from two sources namely documentary research and field research. Conclusion drawn firm the studies : Status of rights of the hill tribers and minority groups in Thailand the result from the research reveals that treatments of the minority groups are not compatible with the provisions of the Constitution, nationality law and international standards. In particular , there remain certain minority groups who were born or have domicile in the Kingdom but are devoid of Thai nationality or even of any nationality whatsoever. In addition , under certain legislations or official regulations and state policies as well as practices of certain state organs , the rights as Thai nationals of the minority groups as well as the services to which they should be entitled are still restricted such as rights with respect to education , land holding or occupation. These problems are caused mainly by state polices , coordination among state organs or even the minority groups themselves. Living condition of the minority groups in Thailand it is found that the assessment emphasizes the achievement of the determined objectives which ,in some projects , may not meet the needs of the hill tribers. These problems are causes by the lack of understanding of the nature of the hill tribers and of participation of the hill tribers in a decision-making process as to what direction they should be developed. In addition, the application of development method of people on the plain land to those on the high land or of single form of development for all hill tribers certainly create incompatibility with the needs and the development of the hill tribers acccording to their living condition.

บรรณานุกรม :
ณรงค์ ใจหาญ . (2542). โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ ใจหาญ . 2542. "โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ ใจหาญ . "โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
ณรงค์ ใจหาญ . โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.