ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม
นักวิจัย : อรศิริ ปาณินท์
คำค้น : Programme 1 , Research Abstract , TRF
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4010052 , http://research.trf.or.th/node/760
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1) เพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนชาติไทในสาขาเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม 2) เพื่อประเมินสถานภาพขององค์ความรู้ที่สืบค้นได้ทั้ง 4 สาขา 3) เพื่อให้ทราบถึงกรอบความคิด ทฤษฎี แนวทาง วิธีการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการในการศึกษา 4) เพื่อ เปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการที่ทำการศึกษา และ 5) เพื่อสังเคราะห์ สรุป และเสนอแนะโจทย์วิจัยใหม่ และแนวทางวิจัยที่เหมาะสมในอนาคต ผลการวิจัย : ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างเนื้อหาของการศึกษาของสาขาเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม ที่มีต่อกันนั้นมีตั้งแต่ระดับมาก ปานกลาง และน้อย แต่เห็นได้ชัด ว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มของการศึกษาทั้ง 4 สาขา เป็นความสัมพันธ์แบบวงจรที่พึ่งพาอาศัยการศึกษา เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าในการทำการศึกษาวิจัย โจทย์หรือคำถามใหม่ ในอนาคต จำเป็นต้องศึกษาวิจัยไปพร้อม ๆ กัน เท่าที่ปรากฏในเอกสารที่สืบค้นได้ทั้งหมดยังไม่ปรากฏ มีเอกสารใดที่มีการศึกษาร่วมไปพร้อมกันทั้ง 4 สาขา จากผลสรุปในการวิจัยพบว่าการศึกษาที่สืบค้นได้ เน้นน้ำหนักของความสนใจหลักไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยวน ไทเขิน ในกลุ่มภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กลุ่มไทใหญ่ ไทลื้อ ยังปรากฏการศึกษาน้อยมาก สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกประเทศไทย นอกจากกลุ่มไทลื้อสิบสองปันนาแล้ว การศึกษาตรงสาขาทั้ง 4 สาขาเรียกได้ว่ายังขาดการศึกษาทั้งสิ้น และในการศึกษาของสาขาเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ การศึกษาในส่วนที่ยังขาด หรือการศึกษาเพิ่มเติมโจทย์ ใหม่ จำเป็นต้องใช้วิธีวิจัยแบบสำรวจทางกายภาพเป็นหลัก ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารเป็นการ ศึกษาประกอบ ดังนั้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางกรอบความคิดและวิธีวิจัยที่เหมาะสมในอนาคตทั้ง 4 สาขา ได้ดำเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรลำดับความสำคัญของการศึกษาดังนี้ 1) ศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศไทยที่ยังขาดการศึกษา หรือยังศึกษาไม่ครบถ้วน โดยกำหนดกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยัง ขาดการศึกษาเป็นโจทย์แรก กำหนดแหล่งที่ตั้งทางกายภาพของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ เป็นโจทย์ข้อที่ 2 2) ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกประเทศที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศ และ 3) ศึกษาเปรียบ เทียบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศและนอกประเทศ ในเนื้อหาของเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรม ศิลป กรรม และหัตถกรรม โดยความร่วมมือของนักวิชาการในแต่ละท้องถิ่น ในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ทุกแหล่งที่ ตั้ง ควรศึกษาผสานไปพร้อมกับวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย Goals and objectives of this research are : 1) to assemble the body of knowledge pertaining to the ethnic Tais within the context of town and community, architecture, art, and crafts ; 2) to evaluate the state of Thai studies in the issues of town and community, architecture, art, and crafts ; 3) to seek a better understanding on the development of previous research works and their research approaches as to conceptual frameworks, theories, and methodology ; 4) to make comparisons between the research ideas of different researchers ; and 5) to synthesize and to summarize all information which is evolved during the course of the present study, as well as to recommend new research questions and appropriate research approaches for future study. The result of this research is there are cyclical relationships among the subject matters of town and community, architecture, arts, and crafts. Even though the levels of these connections vary widely, they imply that the issues of town and community, architecture, arts, and crafts should be conducted together for future study. The majority of them are concentrated on the group of Tai-Yuan living primarily in the Northern part of Thailand. In addition, the studies as to the groups of Tai-Yai, Tai-Lue, and Tai-Lao are restricted while the studies pertaining to the Tai ethnic groups who have settled outside Thailand, except Tai-Lue in Sipsongpanna, are not available. In short, the studies which include all areas of town and community, architecture, arts, and crafts have been unobtainable. For future study, the survey research together with documentary research are recommended, since the studies in the fields of town and community, architecture, arts, and crafts are intimately involved the physical conditions. The list of recommendations can be sequentially provided as below : 1) to study the Tai ethnic groups within Thailand that their information are still not available. Additionally, the future study should be concentrated on the issues of ethnic group as the first priority and the site location as the second ; 2) to study the Tai ethnic groups outside Thailand that are related to those within Thailand ; and 3) to conduct the comparative study pertaining to the ethnic Tais, both inside and outside Thailand, within the context of town and community, architecture, arts, and crafts. Also, the study should be cooperated with local scholars of each site location. Additionally, since the subjects of town and community, architecture, arts, and crafts are closely related to other disciplines.

บรรณานุกรม :
อรศิริ ปาณินท์ . (2542). โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรศิริ ปาณินท์ . 2542. "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรศิริ ปาณินท์ . "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
อรศิริ ปาณินท์ . โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.