ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4010044 , http://research.trf.or.th/node/754
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการสำรวจได้พบว่ามีกลุ่มชาติพันธ์ไทประมาณ 70 กว่ากลุ่ม อย่างไรก็ตามมีเพียง 9 กลุ่มเท่านั้น ที่นักวิชาการไทยให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง ได้แก่ ไทยวน ไทขีน ไทเหนือ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทอาหม ไท ดำ-ไทขาว ลาว และจ้วง ทั้งนี้ เนื่องมาจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ที่เน้น เรื่องชนชาติไทยหรือกลุ่มคนไทยทีเคยมีรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งมีอักษรใช้บันทึกเรื่องราวของตนเอง ผลงานการศึกษาวิจัยที่ทำโดยนักวิชาการท้องถิ่นมักจะมีลักษณะที่เน้นการรวบรวมข้อมูลและเสนอ ผลการวิเคราะห์แบบพรรณนา งานวิจัยประเภทลุ่มลึกมีการพิสูจน์ประเด็นปัญหามีน้อย นักวิชาการที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องไทศึกษาแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มไทศึกษากระแสหลัก (ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชนวิทยา ภาษาและวรรณคดี) 2) โบราณคดี 3) ภาษาศาสตร์ และ 4) สถาปัตยกรรม-ศิลปกรรม-หัตถกรรม องค์ความรู้ไทศึกษาแต่ละด้านไม่เท่าเทียมกัน เมื่อนำความรู้ที่มีอยู่มารวมต่อกันเป็นภาพ จะได้ภาพที่ ไม่สมบูรณ์และลางเลือน หากจะมีการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านไทศึกษา ควรจัดทำเป็นโปรแกรมใหญ่ระดับ ชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันดังนี้ 1) การอบรมความรู้เรื่องไทศึกษาแบบเข้มให้แก่นักวิชาการรุ่น ใหม่จากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจการวิจัยด้านไทศึกษา 2) การจัดทำชุดโครงการวิจัยไทศึกษาในลักษณะสหวิทยา การ 3) การจัดตั้งอาศรมความคิดเพื่อเป็นหน่วยกลางในการประสานงานเครือข่ายไทศึกษา เนื่องจากไทศึกษามิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายหรือปากท้อง มิใช่ความจำเป็นพื้นฐานหรือเรื่อง วิกฤตระดับชาติ หากเป็นแต่เพียงความพอใจและภูมิใจของคนจำนวนหนึ่ง การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จึงเป็น เรื่องยาก นักวิชาการกลุ่มใดมีความสนใจที่แท้จริงและมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับไทศึกษา แหล่งเงินทุนก็ควร ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มนั้นก่อน การวิจัยเรื่องไทเป็นวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา น่าจะได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง เงินทุนต่าง ๆ เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะงานวิจัยเกี่ยวกับไทศึกษาในประเทศไทย ก็ทำโดยนิสิตนักศึกษาอยู่แล้ว แต่ควรมี ข้อสรุปผลการวิจัยในลักษณะบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 20 หน้า จัดพิมพ์เผยแพร่เป็น หนังสือชุดบทความวิจัยไทศึกษา ในส่วนนี้ถ้านิสตินักศึกษาไม่สามารถทำเองได้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัยอาจขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ The Objectives of this research are to analyze and synthesize the critical reviews on eleven topics done by a Tai Studies research team intended for planning future research programmes on Tai Studies. Research results are most of the research done by Thai and local academicians are data-oriented and descriptive; problem-based types of research are rare. Those who are interested in doing research on Tai studies can be divided into four major groups, as follows: (1) historians, sociologists, anthropologists, folklorists, and language specialists ; they are the mainstream , (2) archaeologists; Tai studies may be regarded as a by-product of their archaeological studies, i.e., an attempt to relate their findings , (3) linguists; Tai linguistics has been studied for several decades.About forty-seven Tai (Tai-Kadai) languages were surveyed and/or analyzed , and (4) architects, art and craft specialists; their research work is useful for industrial business, tourism, conservation and development planning. Besides, the present state of Tai studies may be viewed as an incomplete and unclear jigsaw. Scholars in different disciplines, i.e., sciences, social sciences and humanities, should join their efforts to do more research on Tai studies, so that we can have a clearer picture in the near future. Since most of the research in Tai studies have been done by graduate students as their theses and dissertations, the funding agencies might as well consider this fact and try to help support them. However, the summaries of their findings should be written as papers both in Thai and English.

บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . (2542). โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . 2542. "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.