ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
นักวิจัย : เจษฎา แก้วกัลยา
คำค้น : Flooding , Water Management , Water Resources , Water Shortage , การจัดการ , ทรัพยากรน้ำ , น้ำขาดแคลน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3930003 , http://research.trf.or.th/node/751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อประมวลสถานภาพและผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรน้ำของประเทศที่ดำเนินการมาแล้ว จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น นำประเด็นสำคัญที่ได้มา วิเคราะห์เป็นข้อสรุปเสนอแนวทางเลือกการศึกษาวิจัยให้เป็นรูปธรรมต่อไปในการศึกษาได้ดำเนินการโดย จัดทำเอกสารสรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนและปัญหาน้ำท่วม รวบรวมรายงานการศึกษา วิจัยที่ได้ดำเนินการไว้แล้วพร้อมทั้งบทคัดย่อ จัดทำเอกสารใช้ประกอบในการประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การโดยใช้วิธีระดมความคิด เพื่อหาประเด็นการศึกษาวิจัย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา บริษัทและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ งานจัดการทรัพยากรน้ำทั้งหมด 73 ท่าน นำผลการประชุมครั้งแรกมาสังเคราะห์หาแนวทางการศึกษาวิจัย จากนั้นจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรึกษาหารือและขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้เข้าร่วมประชุม 36 ท่าน โดย เลือกเชิญจากผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรก การศึกษาได้ผลสรุปออกมา โดยจำแนกประเด็นหรือหัวข้อศึกษาวิจัย อยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน มีทั้งหมด 23 หัวข้อ และกลุ่ม การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มีทั้งหมด 12 หัวข้อ รวมแนวทางที่จะทำการ ศึกษาวิจัยได้ทั้งหมด 35 หัวข้ออย่างไรก็ตามหัวข้อศึกษาวิจัยที่มีอยู่ในทั้งสองกลุ่มนั้น บางหัวข้อจะมีความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หัวข้อในบางเรื่องจะต้องอาศัยผลการศึกษาของอีกเรื่องหนึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุน หัวข้อ การศึกษาวิจัยในแต่ละเรื่องต่างมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพียงแต่ว่าจะทำการศึกษาวิจัย ให้มี ความละเอียดลึกซึ้งไปถึงระดับใด และครอบคลุมพื้นที่มากน้อยเพียงใดเท่านั้น หัวข้อหรือประเด็นการศึกษา วิจัยในบางเรื่องอาจทำการศึกษาวิจัยไว้แล้ว หรือสามารถรวมกับเรื่องอื่นหรือแยกออกเป็นหัวข้อย่อยได้อีก ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณา อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยที่จะดำเนินการต่อไปขอเสนอให้ จัดทำในลักษณะสหวิทยาการ เน้นพื้นที่กรณีศึกษา โดยพิจารณาขอบเขตลุ่มน้ำเป็นหลัก The purpose of this study was to identify the status of the existing research output relevant to the water resource management of Thailand. The brainstorming workshops were conducted to obtain the key issues and set up the research topics in order to be the research guidance in the future.The studies were carried out as follows : gathered and made the documentations of problem solving on the water shortage and flooding ; gathered the existing relevant study and research reports including abstracts ; conducted the brainstorming workshop in order to obtain the key research issues, 73 participants were expertises from various government agencies, universities, consulting firms and NGOs as well ; analyzed and set up the research topics ; organized the second workshop in order to get an additional comments.The results of study indicated that the main research topics were grouped into two categories as 23 topics in The Water Resource Management for Solving the Water Shortage Problems and 12 topics in The Water Resource Management for Solving Flooding Problems. All together would be 35 recommended research topics.However, some research topics within two categories are related to each other. Some topics need the results of the others to support them. The theme of each research topic is equally important but maybe different in depth and coverage of the area. Some key issues of research topics may be already studied or can be combined with the others or can be split into many subtopics in which the researchers must take into consideration. However, the new research topicsought to be multidisciplinary study, especially a case study considering on the area in term of river basin boundary

บรรณานุกรม :
เจษฎา แก้วกัลยา . (2540). โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจษฎา แก้วกัลยา . 2540. "โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจษฎา แก้วกัลยา . "โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
เจษฎา แก้วกัลยา . โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.