ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์
นักวิจัย : รสญา พหลเทพ, 2519-
คำค้น : ผิวหนัง -- โรค , ความเจ็บปวด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัณณศรี สินธุภัค , ปิ่น ศรีประจิตติชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741758088 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย : การใช้ยาชาเฉพาะที่ชนิดทาสำหรับการผ่าตัดเนื้องอกผิวหนังชนิดตื้นมีการใช้กันแพร่หลายมานานแล้ว มียาหลายชนิดให้เลือกใช้ โดยปัจจุบันเอมลาเป็นยาที่นิยมใช้กันมากที่สุด วัตถุประสงค์ในการวิจัย : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดระหว่างลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลา โดยทำการทดลองในคนคนเดียวกัน วิธีการทำวิจัย : ทำการศึกษาทดลองในผู้ป่วยทั้งหมด 16 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเซบอเรอิกเคอราโตซีส และต้องการผ่าตัดรักษาโดยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ โดยจะเลือกก้อนเนื้องอกสองก้อนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาใกล้เคียงกันและอยู่คนละด้านซ้ายขวาของร่างกายบนอวัยวะเดียวกันมาทำการทดลองเปรียบเทียบกัน โดยก้อนหนึ่งใช้วิธีลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสนาน 10 นาที ส่วนอีกก้อนหนึ่งใช้วิธีเอมลานาน 60 นาที หลังจากนั้นจะทำการผ่าตัดด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ หลังการผ่าตัดแต่ละครั้งจะให้ผู้ป่วยประเมินความเจ็บปวดจากการผ่าตัดโดยใช้ 100-mm VASเป็นดรรชนีวัดความเจ็บปวด และนอกจากนี้จะประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยในแต่ละวิธีด้วย ผลการวิจัย : พบว่าประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดที่วัดจากดรรชนีวัดความเจ็บปวดระหว่างสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.968) แต่พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ในวิธีลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสมากกว่าวิธีเอมลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.005) โดยมีผู้ป่วย 15 คนคิดเป็น 93.8% เลือกที่จะใช้วิธีลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสในการผ่าตัดครั้งต่อไปและไม่พบว่ามีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างทำการทดลองทั้งสองวิธี สรุปผลการวิจัย : ลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีส 10 นาทีมีประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดไม่ต่างจากเอมลา 60 นาที ในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ และไม่พบว่ามีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีนี้ ลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ลดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเนื้องอกผิวหนังชนิดตื้นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

บรรณานุกรม :
รสญา พหลเทพ, 2519- . (2547). การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสญา พหลเทพ, 2519- . 2547. "การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสญา พหลเทพ, 2519- . "การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รสญา พหลเทพ, 2519- . การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.