ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ
นักวิจัย : อัชฌา หร่ายลอย, 2507-
คำค้น : บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล , การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ , บริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311369 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

คุณภาพบริการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ในปัจจุบันยังไม่มีใครได้ทำการศึกษาด้านคุณภาพบริการในโรงพยาบาลจิตเวช การศึกษาโดยการสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวนปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับญาติผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 800 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง 28 ธันวาคม 2544 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า คะแนนคุณภาพบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ในบริการที่ได้รับมากกว่าความคาดหวังในบริการ (p’s<0.001)ในทุก ๆ ด้าน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจิตเวชในเขตภาคเหนือ สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการที่คาดหวังไว้ แสดงว่าบริการมีคุณภาพ เมื่อพิจารณาเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์และโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นรายโรงพยาบาล พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ในบริการที่ได้รับมากกว่าความคาดหวังในบริการ (p’s<0.001) ในทุก ๆ ด้าน แสดงว่าบริการมีคุณภาพเช่นก ัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคะแนนคุณภาพบริการสูงที่สุดในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ รองลงมาได้แก่ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และน้อยที่สุดในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ เหมือนกันทั้งในภาพรวมของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์และโรงพยาบาลสวนปรุง และเฉพาะรายโรงพยาบาล พบว่าคะแนนคุณภาพบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง สูงกว่าคะแนนคุณภาพบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ในทุก ๆ ด้าน ข้อเสนอแนะในการวิจัย แม้ว่าผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าบริการดังกล่าวมีคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักในการให้บริการคือการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและรักษาระดับคุณภาพบริการ ให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการตลอดไป

บรรณานุกรม :
อัชฌา หร่ายลอย, 2507- . (2544). คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา หร่ายลอย, 2507- . 2544. "คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา หร่ายลอย, 2507- . "คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อัชฌา หร่ายลอย, 2507- . คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.