ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
นักวิจัย : ยุพา โชติกะพัฒน์, 2502-
คำค้น : เด็กพิการ--สุขภาพจิต , สุขภาพจิต , ครูประถมศึกษา , เด็กด้อยโอกาส--สุขภาพจิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : องอาจ วิพุธศิริ , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700032 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้วยโอกาส ในเขตสาธารณสุขที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 516 คนใน 2 จังหวัดที่ได้รับการอบรมและ 1 จังหวัดที่ไม่ได้รับการอบรม 258 คน เป็นจำนวนรวม 774 คน โดยใช้แบบสอบถามส่งกลับทางไปรษณีย์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง มกราคม 2545 ได้รับคืน 689 คน คิดเป็นร้อยละ 89.02 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ Unpaired t-test และ One-way ANOVA จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (73.7%) จบปริญญาตรี (65.8%) เป็นครูผู้สอน (67.0% มีอายุเฉลี่ย 45.6 ปี ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ร้อยละ 31.5 เมื่อประเมินความรู้พบว่าครูในจังหวัดที่ได้รับการอบรม มีความรู้มากกว่าครูในจังหวัดที่ไม่อบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ทั้ง 2 กลุ่มยังขาดความรู้เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ลักษณะปัญหาที่ต้องส่งต่อสถานบริการและการร่วมกับผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียน เมื่อประเมินความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน พบว่า ครูในจังหวัดที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมมีการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง แต่รายละเอียด พบว่า ความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการและการให้ความสำคัญ และด้านผลลัพธ์และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) อาทิ โรงเรียนในจังหวัดที่ได้รับการอบรมมีการกำหนดนโยบาย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม ครูในทุกจังหวัดล้วนให้ความสำคัญ และปฏิบัติโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในลำดับแรก เช่นเดียวกันแต่ยังมีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่ม ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ควรขยายการให้ความรู้แก่โรงเรียน ที่ยังไม่เข้าร่วมดำเนินการด้านสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และควรจัดให้มีการฟื้นฟูความรู้ปีละครั้ง ข้อเสนอแนะ ควรดูแลนักเรียนทั้งหมดเป็นรายบุคคลและคำนึงถึงด้านการส่งเสริม การป้องกันควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา และควรร่วมกับผู้ปกครองดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม

บรรณานุกรม :
ยุพา โชติกะพัฒน์, 2502- . (2544). ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพา โชติกะพัฒน์, 2502- . 2544. "ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพา โชติกะพัฒน์, 2502- . "ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ยุพา โชติกะพัฒน์, 2502- . ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.