ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา
นักวิจัย : อุษณีย์ สุวิมลธีระบุตร, 2512-
คำค้น : ปากมดลูก--มะเร็ง , รังสีวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิเชฐ สัมปทานุกุล , วราภรณ์ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , สนอง เอกสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308821 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (FT-IR spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยบอกถึงหมู่ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ปรากฏออกมาที่เลขคลื่นต่างกัน ในรูปแบบของอินฟราเรดสเปกตรัม การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ descriptive study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ของกรดนิวคลีอิกของเซลล์หลังการรักษาด้วยรังสี ระยะเวลา 2 เดือน ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โดยเปรียบเทียบกับเซลล์ก่อนการรักษา และเซลล์ปากมดลูกปกติ จากผู้ป่วย และผู้เข้ามารับการตรวจที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 ราย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2543 ถึง ตุลาคม 2544 และคำนวณค่าความแตกต่าง โดยใช้ Pair t-test ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ของกรดนิวคลีอิกของเซลล์ก่อน และหลังการรักษาด้วยรังสี ไม่แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.075) และเลขคลื่นของหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปกติ พบที่ 1080 cm-1 ในขณะที่เซลล์ก่อนและหลังการรักษาด้วยรังสี พบมีการเคลื่อนของตำแหน่งการดูดกลืนของพีคไปที่ตำแหน่งเลขคลื่นสูงขึ้น หรือต่ำลง ในผู้ป่วยแต่ละราย อยู่ในช่วงคลื่น 1078-1084 cm-1 การศึกษานี้สรุปได้ว่า อินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ของกรดนิวคลีอิก ไม่แสดงความแตกต่างกัน ในเซลล์ก่อนและหลังการรักษาด้วยรังสี อย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นการประยุกต์ใช้เทคนิค FT-IR spectroscopy ในการศึกษาเซลล์หลังการรักษาด้วยรังสี จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บรรณานุกรม :
อุษณีย์ สุวิมลธีระบุตร, 2512- . (2544). การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณีย์ สุวิมลธีระบุตร, 2512- . 2544. "การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณีย์ สุวิมลธีระบุตร, 2512- . "การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อุษณีย์ สุวิมลธีระบุตร, 2512- . การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.