ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน
นักวิจัย : ระวีวรรณ คงพันธ์, 2510-
คำค้น : สุขภาพจิตในโรงเรียน , การปรึกษา--จิตวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : องอาจ วิพุธศิริ , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740317227 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงาานสุขภาพจิตโรงเรียนในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลการดำเนินงานและภาพรวม จำนวน 70 ดัชนีสำคัญ และใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง มกราคม 2545 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจาก 4 ภูมิภาค (8 จังหวัด 20 โรงเรียน) จำนวน 1,684 คน มีการตอบกลับของแบบสอบถาม 1,238 คน (ร้อยละ 73.5) สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.2 มีอายุเฉลี่ย 42.9 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 87.6 ดำรงตำแหน่งครูที่ปรึกษา ร้อยละ 81.7 มีประสบการณ์ในการเป็นครูเฉลี่ย 19.3 ปี เคยได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 42.7 เมื่อนำมาวิเคราะห์ในด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน พบว่า ทั้งในภาพรวมและทุกรายด้านกลุ่มครูที่ได้รับการอบรมและกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในกลุ่มครูที่ไม่ได้การอบรมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน เมื่อนำมาพิจารณาความแตกต่างของความคิดเห็นในกลุ่มครูที่ได้รับการอบรมและกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความแตกต่างจากกลุ่มครูที่ไม่ได้รับการอบรม และกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ทั้งในภาพรวมและทุกรายด้าน โดยมีความแตกต่างใน 70 ดัชนีสำคัญเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสารเสพติดในชุมชน และควรมีการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตเพื่อความเข้าใจในหลักการและกระบวนการในการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน ส่วนในด้านปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า อายุ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ระดับชั้นที่สอน การได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิต และประสบการณ์ในการเป็นครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การขยายผลการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนโดยขยายผลการอบรมด้านสุขภาพจิตให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว สมควรดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีของครูและนักเรียน

บรรณานุกรม :
ระวีวรรณ คงพันธ์, 2510- . (2544). ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวีวรรณ คงพันธ์, 2510- . 2544. "ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวีวรรณ คงพันธ์, 2510- . "ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ระวีวรรณ คงพันธ์, 2510- . ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.