ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ก่องแก้ว เจริญอักษร , สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ , บัณฑิต จุลาสัย
คำค้น : การศึกษา--ไทย , ป่าสักใต้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2393
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เสนอต่อสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ เพื่อต้องการศึกษาพื้นฐานการศึกษาของประชากรในบริเวณป่าสักใต้ (ได้แก่ บริเวณ จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี) การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากร และความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการศึกษาของประชากร กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา ครูและผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ได้นำมาวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่าสภาพการศึกษาของกลุ่มประชากร มีปัญหาคล้ายคลึงกับผลการวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมาในหลาย ๆ ด้าน ปัญหาสำคัญที่พบ คือ สภาวะแวดล้อมทางการศึกษาของประชาการในเขตป่าสักใต้ ไม่สัมพันธ์กับความคิดเห็นและสภาพความเป็นจริงของประชากร กล่าวคือ ประชากรมีความคิดเห็นต่อการศึกษาในทางที่ดี แต่ผู้ให้บริการการศึกษาไม่มีความคล่องตัวในการอำนวยประโยชน์ และผู้รับบริการก็ไม่อาจใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเอง และท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

บรรณานุกรม :
ก่องแก้ว เจริญอักษร , สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ , บัณฑิต จุลาสัย . (2525). การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก่องแก้ว เจริญอักษร , สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ , บัณฑิต จุลาสัย . 2525. "การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก่องแก้ว เจริญอักษร , สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ , บัณฑิต จุลาสัย . "การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ก่องแก้ว เจริญอักษร , สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ , บัณฑิต จุลาสัย . การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.