ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธัญญพงศ์ พลชำนิ, 2514-
คำค้น : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , สินเชื่อที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีดิ์ บุรณศิริ , กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741759991 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเป้าหมายหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีการติดตามผลการให้สินเชื่อว่ามีการค้างชำระมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ารายงานหนี้ค้างชำระลูกค้าสินเชื่อประจำเดือน พบว่าลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ มีหนี้ค้างชำระน้อยกว่าลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของเอกชน วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวินัย ในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าการเคหะแห่งชาติกับลูกค้าโครงการจัดสรรของเอกชน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้วิจัยได้เลือกโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีทำเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งประเภทโครงการเป็นประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารชุด ระดับราคาปานกลางและอาคารชุดระดับราคาประหยัด และเลือกโครงการของเอกชนที่ควบคุมตัวแปร ในเรื่องทำเลที่ตั้งโครงการและราคาขายใกล้เคียงกับโครงการ ของการเคหะแห่งชาติมาเป็นตัวแทนในการศึกษาเปรียบเทียบ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ (1) โครงการประเภททาวเฮ้าส์ ศึกษาโครงการบ้านนนทบุรี 4 กับโครงการสรานนท์ปากเกร็ด (2) โครงการประเภทบ้านเดี่ยว ศึกษาโครงการสุวินทวงศ์ กับโครงการซื่อตรงสุวินทวงศ์ (3) โครงการอาคารชุดราคาประหยัด ศึกษาโครงการเคหะชุมชนออเงินระยะ 1, 2, 3, 4 กับโครงการวัชระคอนโดวิลล์ (4) โครงการอาคารชุดราคาปานกลาง ศึกษาโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 และเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 2 กับโครงการรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม มีประชากรทั้งหมด 2,791 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ 291 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบอิงทฤษฎีความน่าจะเป็น หลังจากนั้นเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อและเข้าอยู่อาศัยเพียง 182 ตัวอย่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อแล้วไม่อยู่อาศัยจำนวน 109 ตัวอย่าง ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล โดยวิธีการทางสถิติหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ มีวินัยในการผ่อนชำระมากกว่าลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ซื้อโครงการของเอกชน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการไม่มีวินัยคือ การซื้อบ้านไว้เก็งกำไร ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีวินัยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มี 9 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด 3 ลำดับแรกคือ 1. การมีการเก็บออก 2. การมีอาชีพที่มีความมั่นคง เช่น รับราชการ และ 3. วิธีการผ่อนชำระโดยการหักเงินเดือน ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้วนี้คือ การพิจารณาสินเชื่อต้องมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อป้องกันการเก็งกำไรและควรมีนโยบายส่งเสริมการออก

บรรณานุกรม :
ธัญญพงศ์ พลชำนิ, 2514- . (2547). การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญพงศ์ พลชำนิ, 2514- . 2547. "การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญพงศ์ พลชำนิ, 2514- . "การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธัญญพงศ์ พลชำนิ, 2514- . การเปรียบเทียบวินัยในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติกับโครงการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.