ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ
นักวิจัย : สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
คำค้น : dental caries , dental materials , oral cancer , oral health , periodontal diseases , ทันตสาธารณสุข , ทันตแพทยศาสตร์ , สุขภาพช่องปาก , โรคปริทันต์ , โรคฟันผุ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3830004 , http://research.trf.or.th/node/748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย การวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบสภาวะ สุขภาพช่องปากของประชากรไทย และสภาพปัจจุบันของงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอ แนะแนวการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชากรไทยให้ดีขึ้น โดยรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ และบทความวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ จากหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ด้วยการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 และ งานวิจัยในต่างประเทศจาก Medline ระหว่างปี ค.ศ. 1986-1996 แล้วประมวลสภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรไทย เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รายงานในต่างประเทศ เปรียบเทียบกับงานวิจัย และโครงการในประเทศไทย รวมทั้งการประเมินศักยภาพการวิจัยทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทาง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทยในอนาคต ผลของการศึกษาพบว่า ความชุกของโรคฟันผุในเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในฟันน้ำนมและในเขตชนบท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วการควบคุมโรคฟันผุเป็นไปอย่างได้ผล อัน แสดงถึงมาตรการทางทันตกรรมป้องกันในประเทศไทย ว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียง พอ ในส่วนของโรคปริทันต์ยังคงมีความชุกสูง และความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบสูงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งจะชัด เจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบท อันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ ฟันสึกกร่อน เนื้องอกชนิด Ameloblastoma มะเร็งในช่องปากโดยจะพบมากที่ลิ้น กระพุ้งแก้ม และพื้นล่างของปาก และ ส่วนมากเป็นชนิด squamous cell carcinoma ความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า โดยส่วนใหญ่พบว่ามีขากรรไกรล่าง ยื่นออกมาด้านหน้าและมีฟันเกซ้อน ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อใบหน้า รอยโรคในช่องปากของผู้ป่วย โรคเอดส์ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทย เช่น การวิจัยด้านการรักษาและป้องกันโรคฟันผุด้านบดเคี้ยวด้วยทันตวัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันควบคู่ไปกับการรักษา การวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในรูปแบบต่างๆ การวิจัยเพื่อระบุความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของบุคคลและ ชุมชน การวิจัยฟันผุบริเวณรากฟัน การวิจัยหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงในระดับบุคคลและชุมชน ต่อโรคปริทันต์อักเสบ การวิจัย เรื่องการเกิดหินน้ำลาย การวิจัยวิทยาการระบาด สาเหตุ กลไก และการรักษา Ameloblastoma และมะเร็งในช่องปาก การ วิจัยเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมในผู้ป่วยโรคเอดส์ การวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาวัสดุที่ใช้ทางทันตกรรม การวิจัยเพื่อ ประเมินผลการใช้งานทันตวัสดุในคลินิกและภาคสนาม การวิจัยพื้นฐานด้านทันตวัสดุ การวิจัยระบบทันตสาธารณสุข การ วิจัยเพื่อพัฒนากลวิธีการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การพัฒนากำลังคนทางทันตสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพการบริการ ทันตกรรม ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของประชากรไทยเป็นที่ตั้ง Oral health is one of the major public health problems in Thailand. The aim of this study was to identify the oral health status of Thai population and current oral health research in Thailand in order to recommend potential research area for achieving better oral health in the future. Document research was carried retrospectively from Thai documents and publications from various institutions since 1949 onward and from Medline between 1986-1996. Subsequently, Thai oral health status and research was compared with those from developed countries where some problems had been solved successfully. These information was then used to identify the potential of oral health research in Thailand and followed by recommending some research area of interest for improving future oral health. The result of the study demonstrated that dental caries, mostly untreated, was on the increasing trend especially in the primary dentition and in the rural population. Whereas dental caries was well controlled in most developed countries which showed that there was not enough research in the effectiveness of preventive program in Thailand. The prevalence of periodontal diseases was still high and severity was increasing in older population especially in the rural area which showed insufficient oral health care and behavior. Other oral health problems included dental erosion and attrition; ameloblastoma; squamous cell carcinoma mostly at the floor of the mouth, buccal region and tongue; dento-facial anomalies mostly crowding teeth and lower jaw protrusion; temporo-mandibular joint disorder and oral lesions in AIDS patients. Considering the oral health research potential with the aim to solve some oral health problems in Thailand, the following oral health research topics were recommended: prevention and restoration of dental caries with modern potential dental materials; effectiveness of several forms of fluoride application; individual and community caries risk assessment; root caries; etiology and risk factors of periodontal diseases in both individual and community; calculus formation; epidemiology, etiology, markers and treatment of ameloblastoma and oral cancer; oral health care in AIDS patients; research and development of dental materials; clinical and field assessment of dental materials; oral health services research; development of oral health promotion measures; oral manpower development.

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . (2540). สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . 2540. "สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . "สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.