ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : ทิพาพร ธาระวานิช , สุธน พรธิสาร , พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์ , อมรรักษ์ จินนาวงศ์ , สุมาลี ชูศักดิ์ศิลป์ , บุศกร กลิ่นอวล , วรรณี วงศ์มณี , ศรีไพร ถีระพันธ์ , บุษยารัตน์ สุวธีรพันธุ์ , ธนนาถ ศรีแสงเงิน , ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ , สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ , ดุษฎี เข็มเพ็ชร
คำค้น : เบาหวาน , บุคลากรทางการแพทย์ , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 6, 2 (ม.ค.-เม.ย. 2549) 168-174 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้และการให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามชนิดเติมคำในช่องว่าง ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่จะเข้ารับการอบรมเรื่อง การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ผลการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรจำนวน ๑๐๓ คน ร้อยละ ๔๙.๕ เป็นพยาบาล ร้อยละ ๒๑.๔ เป็นแพทย์ ร้อยละ ๒๐.๔ เป็นนักศึกษาแพทย์ ส่วนที่เหลือเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือนักสุขศึกษา พบว่าร้อยละ ๔๑.๘ ไม่ทราบเกณฑ์การวินิจฉัยโรค ร้อยละ ๒๑.๔ ทราบถึงค่าน้ำตาลหลังอดอาหารในคนปกติ บุคลากรร้อยละ ๖๓.๑ ไม่ทราบระดับน้ำตาลเป้าหมายหลังให้การรักษา ผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถบอกประโยชน์ในการรักษาเบาหวาน บอกอาการของภาวะน้ำตาลสูง แนะนำเรื่องการดูแลเท้า ระยะเวลาและความถี่ในการออกกำลังกายได้ถูกต้อง แต่มีประมาณร้อยละ ๒๙.๑ ที่ให้คำแนะนำไม่ถูกต้องในภาวะน้ำตาลต่ำรุนแรง หรือในภาวะเจ็บป่วย (ร้อยละ ๒๑.๓) มีเพียงร้อยละ ๖.๘ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารแลกเปลี่ยน ผู้ตอบคิดว่า การฉีดอินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้นควรฉีดในช่วง ๕-๖๐ นาทีก่นอาหาร(ค่าเฉลี่ย ๒๖.๔๒±๗.๗๘) และการฉีดอินซูลินเอ็นพีเอช ก่อนนอน ฉีดช่วงตั้งแต่ ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. (เฉลี่ย ๒๑.๒๙ น.) สรุป บุคลากรในโรงพยาบาลยังมีความรู้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบาหวานไม่เพียงพอ ทั้งนี้การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานควรทำควบคู่กับการให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาล

บรรณานุกรม :
ทิพาพร ธาระวานิช , สุธน พรธิสาร , พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์ , อมรรักษ์ จินนาวงศ์ , สุมาลี ชูศักดิ์ศิลป์ , บุศกร กลิ่นอวล , วรรณี วงศ์มณี , ศรีไพร ถีระพันธ์ , บุษยารัตน์ สุวธีรพันธุ์ , ธนนาถ ศรีแสงเงิน , ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ , สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ , ดุษฎี เข็มเพ็ชร . (2549). ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทิพาพร ธาระวานิช , สุธน พรธิสาร , พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์ , อมรรักษ์ จินนาวงศ์ , สุมาลี ชูศักดิ์ศิลป์ , บุศกร กลิ่นอวล , วรรณี วงศ์มณี , ศรีไพร ถีระพันธ์ , บุษยารัตน์ สุวธีรพันธุ์ , ธนนาถ ศรีแสงเงิน , ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ , สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ , ดุษฎี เข็มเพ็ชร . 2549. "ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทิพาพร ธาระวานิช , สุธน พรธิสาร , พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์ , อมรรักษ์ จินนาวงศ์ , สุมาลี ชูศักดิ์ศิลป์ , บุศกร กลิ่นอวล , วรรณี วงศ์มณี , ศรีไพร ถีระพันธ์ , บุษยารัตน์ สุวธีรพันธุ์ , ธนนาถ ศรีแสงเงิน , ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ , สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ , ดุษฎี เข็มเพ็ชร . "ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ทิพาพร ธาระวานิช , สุธน พรธิสาร , พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์ , อมรรักษ์ จินนาวงศ์ , สุมาลี ชูศักดิ์ศิลป์ , บุศกร กลิ่นอวล , วรรณี วงศ์มณี , ศรีไพร ถีระพันธ์ , บุษยารัตน์ สุวธีรพันธุ์ , ธนนาถ ศรีแสงเงิน , ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ , สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ , ดุษฎี เข็มเพ็ชร . ความรู้และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.