ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์ , Refractive error of primary-school children at Thammasat School
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร , Sakchai Vongkittirux , Warawit NG-Pooresatien
คำค้น : สายตาผิดปกติ , นักเรียนประถมศึกษา , โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2551) 17-24 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : เพื่อการศึกษาหาอัตราความชุก (prevalence) ของภาวะสายตาผิดปกติ (refractive error) ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีอายุตั้งแต่ 8-10 ปี โดยการตรวจวัดค่าสายตา (refraction) ทั้งก่อนและหลังการหยอดตา 1% cyclopentolate,การตรวจความผิดปกติทางตา และสอบถามประวัติการได้รับการรักษาเกี่ยวกับภาวะสายตาผิดปกติ ผลการศึกษา : เด็กนักเรียนที่เข้ารับการตรวจจำนวน 120 คน (เด็กชาย 51 คน และเด็กหญิง 69 คน) อายุระหว่าง 8-10 ปี (เฉลี่ย 9.6 ปี) ตรวจพบมีภาวะค่าสายตาผิดปกติ เมื่อวัดสายตาหลังการหยอดตา 1% cyclopentolate (cycloplegic refraction) จำนวน 39 คน (32.5%) แบ่งเป็นภาวะสายตาสั้น (มีค่าสายตามากกว่าหรือเท่ากับ -0.5 D) จำนวน 20 คน (16.7%) ภาวะสายตายาว (มีค่าสายตามากกว่าหรือเท่ากับ +2.0 D) จำนวน 4 คน (3.3%) และมีภาวะสายตาเอียง (มีค่า cylinder มากกว่าหรือเท่ากับ -0.75 D) จำนวน 27 คน (22.5%) สรุป : ภาวะสายตาผิดปกติ มีอัตราความชุกสูงในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยปัญหาส่วนใหญ่คือภาวะสายตาเอียงและสายตาสั้น ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในวัยเด็กวัยประถมศึกษา เพื่อให้ดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร , Sakchai Vongkittirux , Warawit NG-Pooresatien . (2551). ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร , Sakchai Vongkittirux , Warawit NG-Pooresatien . 2551. "ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร , Sakchai Vongkittirux , Warawit NG-Pooresatien . "ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร , Sakchai Vongkittirux , Warawit NG-Pooresatien . ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.