ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ
นักวิจัย : สุริยา หาญพานิช, 2516-
คำค้น : สถาปัตยกรรมกับนันทนาการ , อาคารชุด , สถานพักผ่อนหย่อนใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , ประทีป ตั้งมติธรรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310069 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พื้นที่นันทนาการกับที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดขนาดใหญ่ ที่ผู้ประกอบการได้มีการจัดเตรียมพื้นที่นันทนาการต่างๆไว้มากมาย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองการใช้งานในแต่ละพื้นที่นันทนาการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้อยู่อาศัย โดยวิธีการสำรวจ สังเกต และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม จำนวน 218 ชุด และ 93 ชุด จาก 2 โครงการกรณีศึกษา คือ โครงการศุภาลัย ปาร์ค และ โครงการฟลอร่าวิลล์ ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง2โครงการมีลักษณะกลุ่มประชากรส่วนใหญ่คล้ายกันคือ อายุ16-25ปี, รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน, การศึกษาปริญญาตรี, อาชีพ นักศึกษา-แม่บ้าน จึงทำให้มีพฤติกรรมนันทนาการบางอย่างคล้ายกัน เช่น ชอบทำกิจกรรมนันทนาการแบบที่ไม่ต้องออกกำลังกาย(Passive)มากกว่าแบบที่ต้องออกกำลังกาย (Active)เป็นสัดส่วนเฉลี่ย 54.7% ต่อ45.3% ส่วนประเภทการออกกำลังกายที่ชอบ2อันดับแรก คือ ว่ายน้ำและฟิตเนส ตามลำดับ ซึ่งตรงกับการตอบสนองการใช้งานพื้นที่นันทนาการในโครงการของผู้อยู่อาศัยที่มากที่สุดคือ สระว่ายน้ำและห้องฟิตเนส ตามลำดับเช่นกัน แต่ลักษณะของชุมชนทั้ง2โครงการมีความแตกต่างกันเนื่องจากรูปแบบห้องชุดที่ต่างกัน คือโครงการศุภาลัยปาร์คมีห้องชุดแบบสตูดิโอมากที่สุด (39.9%) ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กอยู่กัน1-3คนในขณะที่โครงการฟลอร่าวิลล์เป็นแบบ2ห้องนอนมากที่สุด (46.2%) เป็นครอบครัวใหญ่ประกอบด้วยพ่อ แม่ พี่น้อง ทำให้มีความเป็นสังคมชุมชนมากกว่าโดยดูจากมีการทำกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนในโครงการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างของโครงการศุภาลัยปาร์ค ที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนนอกโครงการมากกว่า พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่นันทนาการในโครงการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ คือ 1) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นันทนาการ เช่นโครงการศุภาลัย ปาร์ค มีการใช้สอยพื้นที่Lobby ความถี่ มากเป็นอันดับ1 เพราะมีการเปิดโล่ง ใกล้ชิดสวนและต้นไม้ลักษณะเปรียบเสมือนเฉลียงหรือชานบ้านที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งเล่น อ่านหนังสือ เลี้ยงลูก เป็นต้น ส่วนโครงการฟลอร่าวิลล์มีการใช้สอยพื้นที่ลานรอบสระ ความถี่ มากเป็นอันดับ1 (สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกสโมสรกีฬา)เพราะมีต้นไม้ร่มรื่นล้อมรอบสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และมีม้านั่งจำนวนมาก 2).ลักษณะสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ กลุ่มอายุ 16-25 ปี (วัยรุ่น) มีการใช้พื้นที่นันทนาการในโครงการมากกว่ากลุ่มอายุที่สูงกว่าโดยใช้พื้นที่สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส ลานรอบสระ มากที่สุด ตามลำดับ รายได้ กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย มีการใช้พื้นที่นันทนาการในโครงการมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้มาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้จ่ายกับการนันทนาการภายนอกโครงการ 3).การบริหาร/จัดการ เช่น มีการใช้ห้องฟิตเนส ความถี่ มากเป็นอันดับ 1 สำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เป็นสมาชิกสโมสรกีฬา เพราะมีอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่ดี ทันสมัย ติดแอร์และมีครูฝึกคอยแนะนำ ดูแลอยู่เสมอ และพื้นที่ที่มีการตอบสนองการใช้งานน้อยที่สุด ทั้ง 2 โครงการคือ ห้องเกมส์ เนื่องจากมิได้มีอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่จัดเตรียมไว้อย่างชัดเจน และมิได้มีการเปิดแอร์ เป็นต้น ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่อพื้นที่นันทนาการ ทั้ง 2 โครงการมีความเห็นคล้ายกันคือ เห็นว่าพื้นที่นันทนาการที่สำคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส ลานรอบสระ สวนชั้นล่าง และ Lobby ซึ่งตรงกับการตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัยมากที่สุดด้วยเช่นกัน ส่วนพื้นที่ที่ควรมีเพิ่มมากที่สุดทั้ง 2 โครงการเห็นตรงกันคือ ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทำโครงการอาคารชุดพักอาศัยจึงควรคำนึงถึงพื้นที่และปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยและคุ้มค่าการลงทุนในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งสามารถทำให้ผู้อยู่เกิดความพึงพอใจสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บรรณานุกรม :
สุริยา หาญพานิช, 2516- . (2547). การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา หาญพานิช, 2516- . 2547. "การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา หาญพานิช, 2516- . "การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุริยา หาญพานิช, 2516- . การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.