ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์
คำค้น : การใช้พลังงาน , การอนุรักษ์พลังงาน , ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง , สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรจน์ เศรษฐบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741765126 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์สำคัญของการทำวิจัยครั้งนี้ คือการหารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านแถวที่มีสภาวะน่าสบายเหมาะกับการอยู่อาศัยและมีการใชัพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ได้แยกการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสำรวจ, ประเมินและวิเคราะห์ทางด้านสภาวะน่าสบายภายในอาคาร เช่น เรื่องอุณหภูมิ, ความชื้น และแสงสว่างธรรมชาติภายใน และทางด้านการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยทำการจำลองอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาใช้เป็นตัวแทนของอาคารกรณีศึกษา เพื่อใช้ประเมินผลสภาวะน่าสบาย และการใช้พลังงานในอาคาร ส่วนที่สองเป็นการพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เพื่อหาแนวทางการออกแบบบ้านแถวที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย พบว่าอาคารกรณีศึกษานี้มีระบบเปลือกอาคาร เช่น ผนังทึบ กระจกหน้าต่าง และวัสดุมุงหลังคา ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการต้านทานความร้อนจากภายนอก จึงทำให้ความร้อนจากภายนอกผ่านสามารถเข้ามาภายในอาคารได้มาก ซึ่งจะทำให้สภาวะน่าสบายภายในอาคารลดลงและทำให้การใชัพลังงานไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นภายในอาคารมากขึ้น สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยยังมีค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการออกแบบบ้านแถวเพื่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นการออกแบบบ้านแถวเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายในพื้นที่ที่ปรับอากาศด้วยวิธีธรรมชาติโดยจะมีแนวทางการออกแบบ 3 วิธี คือ การระบายอากาศในตอนกลางคืน การติดตั้งฉนวนกับความร้อนให้กับผนังทึบ และการติดตั้งแผงกันแดดภายนอกอาคาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับสภาวะน่าสบายภายในอาคารให้มากกว่าอาคารก่อนปรับปรุงประมาณ 10% ส่วนที่สองเป็นการออกแบบบ้านแถวเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่ปรับอากาศด้วยระบบเครื่องกลโดยจะมีแนวทางการออกแบบ คือ การใช้กระจกสองชั้น ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลดลงน้อยกว่าอาคารก่อนปรับปรุงประมาณ 17%

บรรณานุกรม :
ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ . (2547). การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ . 2547. "การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ . "การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ . การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.