ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518-
คำค้น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , การเรียนรู้เชิงค้นคว้า , การสอนแบบแก้ปัญหา , การแก้ปัญหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชญา สิทธิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745318434 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นวิชาแกนในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีหัวใจสำคัญคือ เน้นการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมในห้องปฏิบัติการหรือสตูดิโอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ มีทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะและสามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเมื่อจบการศึกษา การวิจัยโครงการนี้ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสืบค้น โดยใช้ประเด็นคำถามและโปรแกรมงานออกแบบประเภท "ปัญหาในการออกแบบ" เป็นหัวข้อโครงการ เข้ามาใช้กับการเรียนการสอนปฏิบัติการออกแบบสตูดิโอของนักศีกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาบันแห่งนี้ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตัวนักศึกษาเอง ตามเป้าหมายของวิชาและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงการในวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 5 ผลงานวิจัยคือโปรแกรมและแผนการสอนในแนวทางการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาและการสืบค้น ผลการทดลองทำให้พบว่า การปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมสามารถใช้ประเด็นคำถาม และการสืบค้นเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบได้ คือ สามารถสร้างหัวข้อและโปรแกรมได้ ขณะเดียวกันผู้ออกแบบสามารถใช้ประเด็นคำถามและการสืบค้นในทุกขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ด้วย ผลของการออกแบบในการปฏิบัติการคือ แนวความคิดต้นแบบของงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทใหม่ โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สอนเกิดความสนใจการพัฒนาการสอนของตนเองสู่การวิจัยในชั้นเรียนด้านสถาปัตยกรรม และขยายผลการวิจัยเป็นโปรแกรมและแผนการสอนต้นแบบในวิชาออกแบบสาขาอื่นๆ เช่น ผังเมือง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518- . (2547). แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518- . 2547. "แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518- . "แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518- . แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.