ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : สุรพล มนูญผล
คำค้น : อาคารชุด , อาคารชุด--การบริหาร , อาคารชุด (สำนักงาน)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุปรีชา หิรัญโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741759231 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.พ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของรูปแบบการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางและศึกษาวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม เพื่อให้ทราบลักษณะและปัญหาของการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่มีลักษณะของการพักอาศัย 2 รูปแบบ กรณีศึกษาโครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการบริหารโครงการที่เหมาะสม อันจะเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อไป กลุ่มประชากรของงานวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มเจ้าของร่วมโดยใช้สูตรของ TARO YAMANE ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 261 กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสำหรับเจ้าของร่วมที่พักอาศัยในโครงการ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกิดจากความไม่เป็นธรรมในส่วนของการขาดสภาพบังคับ สมาชิกของหมู่บ้านบางส่วนที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง อันสืบเนื่องจากไม่ได้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งแตกต่างจากคอนโดมิเนียมที่อยู่ในโครงการเดียวกัน ที่สามารถสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายได้ ประการที่หนึ่ง ประการที่สองโครงสร้างในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย จึงมุ่งเน้นไปให้อาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นเพราะสามารถจัดเก็บค่าใช้จ่ายได้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาคารชุด เป็นหลักในการปฏิบัติในการเร่งรัดติดตามทวงถาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวทางการกำหนดลักษณะการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม กล่าวคือการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บซึ่งสมาชิกส่วนมาก เห็นด้วยที่จะให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ในส่วนรูปแบบของการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสมาชิกส่วนมาก เห็นว่าควรจัดเก็บโดยการคำนวณอัตราแบบที่คิดตามขนาดพื้นที่ และรองลงมาคือคิดตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ในส่วนประเด็นเรื่องความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สมาชิกส่วนมากยินดีที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่คณะกรรมการได้กำหนด ยกเว้นสมาชิกของหมู่บ้านบางส่วนที่ติดค้างชำระ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งหมู่บ้านเป็นองค์กรเพื่อการบริหารโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคให้เกิดความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้สอยสืบไป การทำวิจัยในครั้งนี้ได้ค้นพบว่า ความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น ประการที่หนึ่ง และพบว่าอาคารชุดส่วนใหญ่จะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน อาทิ กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้จัดเก็บตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ แต่อาคารชุดโดยส่วนใหญ่จัดเก็บโดยใช้อัตราพื้นที่ (ตารางเมตร) ซึ่งถือว่าขัดต่อกฎหมายเป็นประการที่ 2 และพบอีกว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ปี พ.ศ. 2515 ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในส่วนของการกำหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง อย่างไรก็ดี ส่วนของผลการวิจัยและข้อค้นพบได้สรุปเป็นหัวข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนคือ สำหรับผู้บริหาร และสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไปไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาในโอกาสต่อไป

บรรณานุกรม :
สุรพล มนูญผล . (2547). การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล มนูญผล . 2547. "การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล มนูญผล . "การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุรพล มนูญผล . การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.